ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต NR 25 และมหาบัณฑิตใหม่
 

คำกล่าว
แสดงความยินดีจาก
คณบดี
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตร
หัวหน้าภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

 คำกล่าวแสดงความยินดี
จากหัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร 

       ในโอกาสนี้ วันรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ซึ่งถือเป็นวันแห่งความสำเร็จของทุกท่าน ตลอดช่วงเวลาของการศึกษาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ท่านได้อาศัยแรงกายแรงใจและกำลังสติปัญญาในการฟันฝ่าอุปสรรคจนกระทั่งเดินทางมาสู่ความสำเร็จในการศึกษาในวันนี้ แต่นั่นมิใช่จุดสิ้นสุดของชีวิต กลับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตใหม่อีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องอาศัยความรู้ กำลังสติปัญญา และความรับผิดชอบในด้านหน้าที่การทำงานและชีวิตครอบครัว ในโอกาสนี้ภาควิชาธรณีศาสตร์ขอร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของทุกท่าน

                ขออวยพรและเป็นกำลังใจให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ได้ตั้งความหวังเอาไว้  ทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัวตลอดไป


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย

 


หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.074-286051
E-mail: prasobsak.m@psu.ac.th