ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต NR 25 และมหาบัณฑิตใหม่
 

คำกล่าว
แสดงความยินดีจาก
คณบดี
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตร
หัวหน้าภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

 


คำกล่าวแสดงความยินดี
จากคณบดี

บัณฑิตรุ่นที่ 25 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่รักทุกคน

          ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2547 ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยความมานะ อดทน เป็นเวลาที่ยาวนาน และได้ลงทุน ลงแรงไปมาก ทั้งทุนจากผู้ปกครองและทุนของรัฐที่มาจากภาษีของประชาชน โดยเฉพาะการเรียนระดับอุดมศึกษา สายเกษตรที่รัฐต้องลงทุนให้สูงมาก   เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา นักวิชาการได้พัฒนางานทั้งด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วิธีและกระบวนการผลิต จนทำให้ประเทศไทยมีอาหารการกินอย่างเพียงพอ      จนส่งออกไปยังประชากรส่วนอื่น ๆ ของโลกตลอดมา    ที่สำคัญ นักวิชาการเกษตรต้องเสียสละ เพราะต้องทำงานกับเกษตรกรที่ยังอยู่ในฐานะที่ยังมีโอกาสน้อยในสังคม ทำให้นักวิชาการเกษตรไม่สามารถทำงานที่หาผลตอบแทนได้สูง      ทำให้เกือบทุกประเทศในโลกต้อง อุดหนุนการศึกษาในด้านนี้ ทั้งๆที่งานด้านการผลิตต้องใช้ความรู้ความสามารถสูง และซับซ้อนเนื่องจากเกี่ยวข้องการผลิตกับสิ่งที่มีชีวิต ในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมและจำกัดมากขึ้น ดังนั้น จึงขอให้บัณฑิตทุกคนมีความภูมิใจในฐานะที่เรามีคุณประโยชน์แก่ประชากรโลก และใช้ความรู้ ความสามารถที่เรียนมาอย่างเต็มที่ ซึ่งยังมีภารกิจอีกมากที่บัณฑิตต้องค้นคว้าหาความรู้ เพื่อพัฒนาการผลิตเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจของภาคเกษตร ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกับการที่ได้ลงแรงอย่างหนัก โดยการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด

          การสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนั้น ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตของการทำงาน ซึ่งจะพบว่ายากกว่าการเรียน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่บัณฑิตทุกคน นอกจากมีความรู้ที่ได้เรียนมา ยังต้องใช้ความรู้นั้นได้ และใช้เป็น คือใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่น จึงจะเรียกว่าเรามีประโยชน์      ที่สำคัญคือต้องสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม    และปรับใช้ให้เหมาะสมตลอดเวลา
ดังนั้น จึงต้องตื่นตัวโดยประเมินตนเองตลอดเวลา เพื่อให้เห็นว่าตนเองต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม ด้วยวิธีการใด รวมทั้งต้องมีศิลปะในการนำความรู้มาใช้งานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์อย่างสมดุล เท่าที่ผ่านมา บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้แสดงความรู้ความสามารถทัดเทียมกับบัณฑิตสาขาเดียวกันจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ตลอด 30 ปี ที่ตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติมา หวังว่าบัณฑิตรุ่นนี้ยังคงสามารถรักษาความสามารถดังกล่าวไว้เช่นเดียวกัน และพัฒนาให้ดีขึ้น ขอฝากว่าการแสดงออกของท่าน ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์และชื่อเสียงของท่าน ของวงศ์ตระกูล แต่ยังมีผลต่อภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกับบัณฑิตรุ่นน้องต่อ ๆ ไปด้วย

           ขอให้ทุกท่าน  มีความสุข   สมหวัง   ปฏิบัติหน้าที่การงานเพื่อการพัฒนาการเกษตรให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ด้วยรักและปรารถนาดี
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ สันติประชา
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
1 กันยายน 2548

 

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.074-286051
E-mail: prasobsak.m@psu.ac.th