บทความวิทยุรายการสาระความรู้ทางการเกษตร
ประจำวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2539
 
เรื่อง การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มในอาหารไก่เบตง
 

ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 6
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้เขียน/ผู้ดำเนินรายการ
 

เริ่มรายการ เพลงบรรเลง (ดอกไม้ให้คุณ 5 วินาที) จากนั้นลดเสียงเพลงลงให้คลอเบาๆ
 
ผู้ดำเนินรายการ สวัสดีคะ คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ วันนี้รายการสาระความรู้ทางการเกษตร จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้ขอเสนอ เรื่อง การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในอาหารไก่เบตง
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังที่รักคะ ไก่เบตง หรือไก่กวางตุ้ง จัดเป็นไก่พื้นเมืองที่มีลักษณะ มีราคาสูงนะคะ แต่ผู้เลี้ยงมักจะเลี้ยงโดยปล่อยให้ไก่หากินเองตามธรรมชาติ จึงทำให้ไก่เบตงโตช้า และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ไม่สามารถเลี้ยงไก่เบตงเพื่อเป็นการค้าได้ดังนั้นในการส่งเสริมเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไก่เบตงเป็นอาชีพ จึงน่าจะคิดนำวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาถูก และหาง่ายในท้องถิ่นภาคใต้ มาเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์หรืออาหารไก่เบตงดังกล่าวค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังคะ จากแนวความคิดดังในการหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาถูกและหาง่ายนี้เองนะคะ ก็ได้พบ กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสกัดเมล็ดน้ำมัน และถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ เป็นสิ่งที่มีราคาถูกและหาง่าย จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง ในการทดลองนำมาผสมในอาหาร เพื่อเลี้ยงไก่เบตง เนื่องจากมีคุณสมบัติตรงตามที่คิดไว้ คือ มีราคาถูกหาง่าย และไม่มีสารพิษอีกด้วยค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังคะ ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ทุนอุดหนุนาการวิจัยประเภททั่วไป ประจำปี 2533 แก่ นางสาวกัณหา ไฝขาว และนายศิริศักดิ์ โกศลคุณากรณ์ แห่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้ทำการวิจัยเรื่อง "การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในอาหารไก่เบตง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในอาหารไก่เบตง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นอาหารไก่เบตงเพื่อหาระดับที่เหมาะสม ต่อสมรรถภาพในการผลิต ค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังคะ ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในสูตรอาหารไก่เบตง โดยใช้ไก่พื้นเมืองเบตงคละเพศอายุ 1 วัน จำนวน 140 ตัว ซึ่งเป็นไก่จากสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ยะละ ส่วนอาหารทดลองที่ใช้เป็นอาหารผสมชนิดไม่อัดเม็ดค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังคะ สำหรับอาหารไก่ที่ใช้ในการทดลองนั้น ได้แบ่งอาหารที่ใช้ในการทดลองออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งในแต่ละระยะจะมีระดับเปอร์เซนต์ของโปรตีนในอาหารแตกต่างกันนะคะ คือ อาหารไก่ระยะแรก จะใช้เลี้ยงไก่ตั้งแต่ลูกไก่ฝักออกจากไข่จนถึงไก่มีอายุ 7 สัปดาห์ค่ะ ในอาหารไก่ชุดนี้มีระดับโปรตีนร้อยละ 21 อาหารระยะที่ 2 ใช้เลี้ยงไก่ระยะสุดท้าย คือ อาหารระยะที่ 3 ซึ่งใช้เลี้ยงไก่อายุ 16-23 สัปดาห์ ซึ่งอาหารไก่ชุดนี้มีระดับโปรตีนร้อยละ 18 ค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังคะ ในงายวิจันนี้ มีแผนการทดลองศึกษาสูตรอาหาร 4 สูตรนะคะ คือ ในแต่ละสูตรอาหารจะมีระดับกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันร้อยละ 0,10,15, และ20 ตามลำดับนะคะ ในแต่ละสูตรจะกระทำซ้ำ 5 ซ้ำ และในแต่ละซ้ำ จะใช้ไก่พื้นเมืองเบตงจำนวน 7 ตัว ในระหว่างการเลี้ยงไก่จะมีการให้น้ำและอาหารแก่ไก่อย่างเต็มที่ มีการป้องกันโรค โดยการให้วัคซีนป้องกันโรคนิยคาสเซิล ฝีดาษและหลอดลมอักเสบ มีการจดบันทึกน้ำหนักทุกสัปดาห์ จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลองเมื่ออายุ 23 สัปดาห์ รวมระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 198 วันค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังที่รักคะ ผลจากการทดลองดังกล่าว พบว่า ในการเลี้ยงไก่เบตงใช้อาหารที่ผสมขึ้นนั้น ให้ผลแตกต่างกันทั้งในเรื่องปริมาณอาหารที่กิน การเพิ่มนำหนัก อัตราแลกเนื้อ ต้นทุนค่าอาหารและคุณภาพซาก ดังต่อไปนี้ค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังคะ ในเรื่องปริมาณอาหารที่กิน ไก่ที่กินอาหารมาก คือ ไก่ทุกกลุ่มที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารไม่ผสมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน ไก่อายุ 8-15 สัปดาห์ ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารผสมกากเนื้อในปาล์มน้ำมันร้อยละ 15 และไก่อายุ 16-24 สัปดาห์ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารผสมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันร้อยละ 20 ค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังคะ การที่ไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันกินอาหารปริมาณมากนั้น อาจจะเนื่องมาจากได้รับอาหารสูตรที่มีกากถั่วเหลืองและข้าวโพดในปริมาณที่สูง ทำให้อาหารมีความน่ากินมากกว่า และไก่จะกินอาหารลดลงตามลำดับของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันที่เพิ่มขึ้น เพราะกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันจะมีน้ำมันเหลืออยู่มากทำให้มีกลิ่นหืนนั้นเองค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังที่รักคะ เวลาสำหรับรายการสาระความรู้ทางการเกษตรในวันนี้หมดลงอีกแล้วนะคะ คุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการสาระความรู้ทางการเกษตรได้ใหม่ ณ สถานีวิทยุ ม.อ. FM 88 MHz. ทุกวันจันทร์เวลา 12.05 นาฬิกานะคะ สำหรับวันนี้ ดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ
 
งานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.  (074) 211030-49  ต่อ 2370  ต่อ 14,212849 ต่อ 14 แฟกซ์ (074) 558803

สถานีวิทยุ ม.อ.FM 88 MHz
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา : 15.45-15.55  น.
โทร.  (074) 211030-49 ต่อ 2999