ความวิทยุรายการสาระความรู้ทางการเกษตร
ประจำวันจันทร์ที่ 22กรกฎาคม 2539
 
เรื่อง การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มในอาหารไก่เบตง ตอนที่ 2
 

ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 6
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้เขียน/ ผู้ดำเนินรายการ
 

เริ่มรายการ เพลงบรรเลง (ดอกไม้ให้คุณ 5 วินาที) จากนั้นลดเสียงเพลงลงให้คลอเบาๆ
 
ผู้ดำเนินรายการ สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ วันนี้รายการสาระความรู้ทางการเกษตร จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่อง การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มในอาหารไก่เบตง ตอนที่ 2 ค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ  คุณผู้ฟังที่รักคะ ในตอนที่ผ่านมา ดิฉันได้เสนอผลของการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณอาหารที่ไก่เบตงกิน ในกรณีที่ใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันผสมในอาหารระดับต่าง ๆ นะคะ และพบว่าไก่เบตงจะกินอาหารลดลงตามลำดับของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้วิจัยเองได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า อาจจะเป็นเพราะกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันมีน้ำมันเหลืออยู่มากทำให้มีกลิ่นหืน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีก แต่เนื่องจากเวลาของทางรายการสาระความรู้ทางการเกษตรได้หมดลงก่อนนะคะ ดิฉันจึงต้องนำเสนอเรื่องราวในหัวข้อนี้กันต่อในวันนี้ค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังคะ นอกจากนั้นแล้วกากเนื้อในเมล็ดปาล์มมีเยื่อใยสูงถึงร้อยละ 15 เป็นผลให้อาหารมีลักษณะฟ่าม และย่อยยากกว่าข้าวโพดและกากถั่วเหลือง จึงไม่เป็นที่ชอบของไก่นะคะ เพราะไก่เป็นสัตว์กระเพาะเดียวที่ไม่สามารถย่อยอาหารเยื่อใยได้ และต้องอาศัยน้ำย่อยจากระบบทางเดินอาหารค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังคะ ในด้านการเพิ่มน้ำหนัก ไก่ทุกกลุ่มมีการเพิ่มน้ำหนักสูงสุด เมื่อเลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ไม่ผสมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน อีกทั้งการเลี้ยงด้วยสูตรที่ผสมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันร้อยละ 10 และร้อยละ 15 มีผลทำให้ไก่เพิ่มน้ำหนักใกล้เคียงกับสูตรที่ไม่ผสมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันอีกด้วยค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายากร คุณผู้ฟังค่ะ ในด้านต้นทุนค่าอาหาร เมื่อคิดต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมแล้วนะคะ จะใช้ต้นทุนต่ำสุด เมื่อเลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ไม่ผสมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน และจะใช้ต้นทุนสูงสุด เมื่อเลี้ยงด้วยสูตรอาหารผสมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 20 ค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังคะ สาเกตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน แม้ว่าจะมี ราคาเพียงกิโลกรัมละ 2.30 บาท แต่เมื่อนำมาประกอบเป็นสูตรอาหารสัตว์แล้วจำเป็นต้องเติมน้ำมันซึ่งมีราคาแพงในสูตรอาหาร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพลังงานที่ทดแทนในกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันที่มีอยู่ต่ำ นั่นเองค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังค่ะในด้านคุณภาพ การเลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ไม่ผสมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน พบว่าจะมีผลทำให้ได้คุณภาพซากดีที่สุด
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังคะ อย่างไรก็ตามนะคะ คณะผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การใช้กากเนื้อในเมล็ดน้ำมันปาล์มในสูตรอาหาร ควรใช้กากที่ได้จากโรงงานใหม่ ๆ จะทำให้อาหาร มีความน่ากินค่ะ ถ้าหากกากเนื้อในเมล็ดปาล์มนั้นเก็บไว้นานเกิน 1 เดือนจะเกิดอาการหืนนะคะ ไม่ควรนำมาใช้ค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังคะ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเสนอว่า ควรจะต้องพิจารณาระดับของเยื่อใยในอาหารที่สูงกว่าปกติอีกด้วยนะคะ เพราะยังมีส่วนของกะลาเหลืออยู่ในปริมาณที่สูง แม้ว่าจะผ่านกรรมวิธีแล้วก็ตาม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้การย่อยและประโยชน์ของอาหารลดลง ในขณะเดียวกันไก่เบตง ก็กลายเป็นไก่พันธุ์ผสม ที่มีลักษณะไม่พึงประสงค์บางประการเมื่อมีการผสมกับไก่พันธุ์พื้นเมืองค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังที่รักคะ เวลาสำหรับรายการสาระความรู้ทางการเกษตรในวันนี้หมดลงอีกแล้วนะคะ คุณผู้ฟังจะติดตามรับฟัง รายการสาระความรู้ทางการเกษตรได้ใหม่ ณ สถานีวิทยุ ม.อ. FM88 MHz. ได้ทุกวันจันทร์เวลา 12.05 นาฬิกานะคะ สำหรับวันนี้ ดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ
 
งานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.  (074) 211030-49  ต่อ 2370  ต่อ 14,212849 ต่อ 14 แฟกซ์ (074) 558803

สถานีวิทยุ ม.อ.FM 88 MHz
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา : 15.45-15.55  น.
โทร.  (074) 211030-49 ต่อ 2999