หน้าแรก


ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

****************************************

       คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดให้มีการรับสมัครทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยฯ และสามารถบรรลุเป้าหมายของการเรียนโดยเท่าเทียมกัน และสร้างเสริมความรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งการเรียนและการทำงาน รวมทั้งการมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตแก่นักศึกษาผู้ได้รับทุน คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ประเภททุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร คือ ทุนการศึกษาประเภททั่วไป ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการสนับสนุนจากบุคคล บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ รวมทั้งสถาบันต่าง ๆ โดยมอบให้คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุน ทั้งนี้ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้รับทุนจะเป็นไปตามที่ผู้มอบทุนกำหนด
 2. คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา
  • 2.1 เป็นนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ระดับปริญญาตรี
  • 2.2 เป็นผู้มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์หรือครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงิน
  • 2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
  • 2.4 ไม่อยู่ระหว่างได้รับโทษตามบทลงโทษของระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๓
  • 2.5 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนการศึกษาที่กำหนดไว้ทุกประการ
  • 2.6 ระหว่างรับทุนการศึกษานักศึกษาต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนการศึกษาอื่น
  • 2.7 เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ
 3. เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
  • 3.1 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาทุน ซึ่งจัดโดยหน่วย กิจการนักศึกษา หากไม่เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และไม่มีเหตุอันควร จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุนนั้นทันที
  • 3.2 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยกิจการนักศึกษา ได้กำหนดไว้และแจ้งให้นักศึกษาที่รับทุนทราบ
  • 3.3 นักศึกษาที่รับทุนต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละทุนกำหนดทุกปีการศึกษา โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนต้องส่งรายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษา ที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรรมชาติ
  • 3.4 นักศึกษาจะต้องช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานให้สาขาวิชา หรือหน่วยงานภายในคณะฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน
  • 3.5 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้แล้ว หากประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาในปีถัดไปจะต้องยื่นใบสมัคร เพื่อพิจารณาให้ทุนการศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา
 4. หลักฐานการรับสมัคร
  • 4.1 กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มระบบออนไลน์ที่ http://natres.psu.ac.th/scholarship/ ให้ครบถ้วน พร้อมอัพโหลดไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
  • 4.2 แนบสำเนาบัตรใบมรณบัตร กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต
  • 4.3 แนบสำเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
  • 4.4 หนังสือรับรองรายได้
   • 4.4.1 กรณีบิดา/มารดา รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท หรือประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำ ให้ใช้
    • 4.4.1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด ฉบับจริง
    • 4.4.1.2 สลิปเงินเดือนล่าสุด ฉบับจริง
   • 4.4.2 กรณีบิดา/มารดา ประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น เกษตรกร ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ ให้ใช้
    • 4.4.2.1 หนังสือรับรองรายได้ ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายประกาศนี้
    • 4.4.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวของข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ผู้รับรองรายได้ที่ไม่หมดอายุและผู้รับรองต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
  • สำเนาใบหย่าหรือ หนังสือรับรองการแยกกันอยู่ของบิดา-มารดา (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองความเป็นผู้อุปการะที่มิใช่บิดา-มารดา กรณีบิดา-มารดาไม่อุปการะ
  • สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แนบใบลงเวลาการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ชุด

ระบบสมัครทุนออนไลน์
(สำหรับนักศึกษา)

  

ระบบสมัครทุนออนไลน์
(สำหรับอาจารย์)

  

ระบบสมัครทุนออนไลน์
(สำหรับแอดมิน/เจ้าหน้าที่)

  

Powered by w3.css