ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่า มอ.

คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติปี2555-2557

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะฯ
เพลงคณะ
 

แผนยุทธศาตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D)

 

คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา ม.อ

 

     รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
        นักศึกษาได้รับรางวัล
            - ปี 51
            - ปี 52
            - ปี 53
            - ปี 55

            -
ปี 53 ของมหาวิทยาลัยฯ
            -
ปี 54 ของมหาวิทยาลัยฯ   
            -
ปี 55 ของมหาวิทยาลัยฯ
    

        ศิษย์เก่าดีเด่น
            - ปี 2553

            -
ปี 2554    
            - ปี 2555
    
            - ปี 2556

        ประเพณี 4 จอบแห่งชาติ

            - ปี 2552

            -
ปี 2553     
            - ปี 2554  
            - ปี 2555

       รงวัลเชิดชูเกียรติ(คุณธรรม จริยธรรม)
            - ปี 2555

            -
ปี 2556 

 
 
 

แบบฟอร์มกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์

Let's Learn to Love (เรียนรู้ที่จะรักด้วยหัวใจ)

7 ก.พ. 58 --> รับน้องภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
8 ก.พ. 58--> รับน้องภาควิชาธรณีศาสตร์
10 ก.พ. 58 --> บริจาคโลหิต ครั้งที่ 8
21 ก.พ. 58 --> อบรมการจัดการด้านเวลาและการทำงานเป็นทีม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
23 ก.พ. 58 -->ประชุมสโมสรนักศึกษาประจำเดือน
28 ก.พ. - 1 มี.ค. 58 --> กีฬามะลิเกมส์ ครั้งที่ 3

 

 

 

 

พัฒนาให้นักศึกษามีทักษะชีวิตและทักษะสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เร่งเรียน       เพียรลึก       ฝึกหนัก

 


เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมนักศึกษาระหว่าง
สถาบัน

ชวนอ่า่น

PDCA
ปรับปรุงลาสุด 11 มีนาคม 2556
หน่วยกิจการนักศึกษา  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์
074-286050

 E-mail address:
narongsak.no@psu.ac.th