นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา

ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48

  นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ  

รหัส 53 (เฉพาะกำลังศึกษา)

รหัส : ภาควิชา :
ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา
1 5310610001  นางสาวกนิษฐา  พิศแลงาม  รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
2 5310610002  นางสาวกมนียา  บิลหละ  รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
3 5310610003  นางสาวกมลวรรณ  แก้วพูน  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
4 5310610004  นางสาวกรรณิการ์  พัฒนศิลป์  รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
5 5310610005  นายกฤตกร  จันทบุรี  รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี  ภาควิชาพืชศาสตร์
6 5310610006  นางสาวกฤตยา  มากคง  อ.ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
7 5310610007  นายกฤษฎา  แสงฤทธิ์  อ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
8 5310610008  นางสาวกฤษณา  อ่อนทอง  รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
9 5310610009  นายกอเดร์  เกงดะสอ  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
10 5310610011  นางสาวกัณทิมา  ตาเล็ม  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
11 5310610012  นายกันดิศ  อินทสร  รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส  ภาควิชาสัตวศาสตร์
12 5310610014  นายกัมปนาท  ผลกล่ำ  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
13 5310610015  นางสาวกัลจิรา  ฤทธิธร  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาธรณีศาสตร์
14 5310610016  นายกัสฟิ  เกปัน  รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
15 5310610020  นายการียา  อาลี  รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
16 5310610022  นายเกรียงศักดิ์  นิยมเดชา  ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
17 5310610023  นางสาวขนิษฐา  ใสคล้าย  รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
18 5310610024  นางสาวขวัญดาว  หมุนชู  รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  ภาควิชาธรณีศาสตร์
19 5310610025  นายคณานาท  ชุมทอง  ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
20 5310610027  นางสาวเครือมาส  รอดชู  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
21 5310610028  นายจตุพร  อุบลเหนือ  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
22 5310610030  นายจักรินทร์  ทองสลับ  ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
23 5310610031  นางสาวจันทร์เพ็ญ  พลายด้วง  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
24 5310610033  นางสาวจารุพัฒน์  คนสนิท  รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง  ภาควิชาธรณีศาสตร์
25 5310610034  นางสาวจิตสุภา  ศิริเพชร  ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
26 5310610035  นางสาวจิรนันท์  รวมสุข  รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  ภาควิชาพืชศาสตร์
27 5310610037  นางสาวจิราพร  เจตนา  ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
28 5310610038  นางสาวจิราวรรณ  คลี่ขยาย  รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
29 5310610041  นางสาวจุฑาพร  โอสถศรี  รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
30 5310610042  นางสาวจุฑามาศ  แซ่เอ่า  รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  ภาควิชาพืชศาสตร์
31 5310610043  นางสาวจุไรพร  ส่งศรีจันทร์  รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
32 5310610044  นางสาวจุไรภรณ์  สายทองแก้ว  รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
33 5310610045  นางสาวเจนจิรา  แซ่ตั้น  รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
34 5310610046  นางสาวชญานี  จรัสจรุงเกียรติ  รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
35 5310610047  นายชัยนันท์  มหรรณพ  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
36 5310610048  นายชัยพร  หอยสกุล  รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง  ภาควิชาธรณีศาสตร์
37 5310610049  นางสาวชาคริยา  นิหะ  รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
38 5310610050  นายชาญวิทย์  ด้วงทอง  อ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี  ภาควิชาสัตวศาสตร์
39 5310610051  นายชาญวิทย์  อาษาเขต  อ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
40 5310610052  นายชินวัฒน์  ไชยภักดี  รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
41 5310610053  นายชุติวิทย์  หมัดอาสิน  รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำ  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
42 5310610054  นายเชิดศักดิ์  พรหมจรรย์  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
43 5310610055  นางสาวซอบะห์  ดอแม  รศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ  ภาควิชาพืชศาสตร์
44 5310610056  นายญาล้า  บูอีตำ  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
45 5310610057  นางสาวโญติกา  สมถวิล  รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส  ภาควิชาสัตวศาสตร์
46 5310610059  นายณ กานต์  โถวรุ่งเรือง  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
47 5310610063  นายณัฐนันท์  นิโซ๊ะ  อ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
48 5310610064  นายณัฐพงศ์  ชูจิตร  ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร  ภาควิชาพืชศาสตร์
49 5310610065  นายณัฐพงศ์  ดำริชอบ  รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
50 5310610066  นายณัฐพงศ์  พนาพิทักษ์กุล  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
51 5310610068  นางสาวณัฐรดา  นิตย์มี  ผศ.สมพงษ์ เทศประสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
52 5310610070  นางสาวดวงทิพย์  พรหมศร  ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร  ภาควิชาพืชศาสตร์
53 5310610071  นางสาวดารณี  ขวัญหนู  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
54 5310610074  นายถนอมศักดิ์  คันธฬิกา  ผศ.ดร.วินิจ เสรีประเสริฐ  ภาควิชาพืชศาสตร์
55 5310610075  นายทนงศักดิ์  เป้งเซ่ง  รศ.ดร.สุรพล ชลดำรงค์กุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
56 5310610077  นายทรงฤทธิ์  คงมา  รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  ภาควิชาธรณีศาสตร์
57 5310610078  นายทวีชัย  แซ่เล่า  ผศ.ดร.วินิจ เสรีประเสริฐ  ภาควิชาพืชศาสตร์
58 5310610079  นายทศพงศ์  สัญญา  ผศ.ดร.วินิจ เสรีประเสริฐ  ภาควิชาพืชศาสตร์
59 5310610081  นางสาวทิพย์รดา  กุฬานุวัช  ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม  ภาควิชาพืชศาสตร์
60 5310610082  นางสาวทิพย์วรรณ  ลักษณะอัมพร  ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย  ภาควิชาธรณีศาสตร์
61 5310610083  นางสาวทิพวรรณ  สุขขวด  ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม  ภาควิชาธรณีศาสตร์
62 5310610084  นายทิวากร  การทหาร  ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม  ภาควิชาพืชศาสตร์
63 5310610085  นางสาวเทียนขวัญ  บินดุเหล็ม  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
64 5310610086  นางสาวเทียนทิพย์  ตรีรัตน์  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
65 5310610087  นายธนกฤต  เพชรแก้ว  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
66 5310610088  นายธนพันธ์  พงษ์ไทย  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
67 5310610089  นายธนากร  จิตจารักษณ์  ผศ.อิบรอเฮม ยีดำ  ภาควิชาพืชศาสตร์
68 5310610090  นางสาวธนิษฐา  ชนะพาล  รศ.ดร.สุรพล ชลดำรงค์กุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
69 5310610091  นางสาวธัญญารัตน์  ซื่อจาง  รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
70 5310610092  นายธันทิมาศ  สีสุข  รศ.ดร.รัตนา สดุดี  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
71 5310610094  นางสาวธันยพร  ศรีเมือง  รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  ภาควิชาธรณีศาสตร์
72 5310610095  นางสาวธารทิพย์  แก้วอารีย์  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
73 5310610097  นายธีรพงษ์  ชันตะ  รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา  ภาควิชาสัตวศาสตร์
74 5310610098  นายธีรภัทร  วังศิริกุล  รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
75 5310610099  นายธีระศักดิ์  นกรู้รัก  รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา  ภาควิชาสัตวศาสตร์
76 5310610100  นายนครินทร์  ชุมมินทร์  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
77 5310610103  นางสาวนราทิพย์  ชูเกียรติ  อ.ดร.อดิเรก รักคง  ภาควิชาพืชศาสตร์
78 5310610104  นางสาวนริตา  คงสม  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาธรณีศาสตร์
79 5310610107  นางสาวนฤมล  ส่องศรี  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
80 5310610108  นางสาวนวพร  แก้วแก่นจันทร์  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
81 5310610110  นางสาวนัดดา  ทองรอด  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาธรณีศาสตร์
82 5310610111  นายนันทพงศ์  คำประเสริฐ  รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา  ภาควิชาสัตวศาสตร์
83 5310610112  นางสาวนิชนันท์  ตะกูลมาศ  อ.จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
84 5310610113  นางสาวนิภาวรรณ  ค้ำชู  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
85 5310610115  นายนุกูล  อ่ำตะกูล  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
86 5310610116  นางสาวนุชสรีย์  แซ่ล่าย  รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา  ภาควิชาสัตวศาสตร์
87 5310610117  นางสาวนุสรินทร์  หะยีหวัง  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
88 5310610118  นางสาวนูรีซัน  อาแซ  รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง  ภาควิชาธรณีศาสตร์
89 5310610120  นายบุรินทร์  เจียมจำนงค์  รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง  ภาควิชาธรณีศาสตร์
90 5310610121  นางสาวเบญจพร  จันทร์เพ็ญ  รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา  ภาควิชาสัตวศาสตร์
91 5310610122  นายปฐมพงศ์  เข็มทอง  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาธรณีศาสตร์
92 5310610123  นายปฐมพงศ์  ประทุมสังข์  ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต  ภาควิชาสัตวศาสตร์
93 5310610125  นายปนุวัฒน์  สองเมือง  รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
94 5310610126  นายประจักษ์  แสงสุวรรณ  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
95 5310610128  นางสาวปริยาภัทร  คงทอง  อ.วิษณุ สมทรัพย์  ภาควิชาพืชศาสตร์
96 5310610129  นางสาวปวีณนุช  ศรีช่วย  รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  ภาควิชาพืชศาสตร์
97 5310610130  นางสาวปัณณิกา  ยอดหนู  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
98 5310610131  นางสาวปิยนุช  รัตโน  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาธรณีศาสตร์
99 5310610132  นายปิยะพงศ์  มีสถิตย์  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
100 5310610133  นางสาวปิยาณี  เอกรัตน์  รศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ  ภาควิชาพืชศาสตร์
101 5310610134  นางสาวปียาภรณ์  นิ่มมะโน  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาธรณีศาสตร์
102 5310610135  นางสาวผกามาศ  ทองสุข  ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต  ภาควิชาสัตวศาสตร์
103 5310610137  นางสาวพชระวรรณ  ผุดผ่อง  ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร  ภาควิชาพืชศาสตร์
104 5310610138  นางสาวพรทิพย์  อุบล  ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต  ภาควิชาสัตวศาสตร์
105 5310610139  นางสาวพรธิดา  เกตุสมบัติ  ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต  ภาควิชาสัตวศาสตร์
106 5310610140  นางสาวพรธิรา  มาศกุล  ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต  ภาควิชาสัตวศาสตร์
107 5310610141  นางสาวพรพิมล  จงศรีสุขทวี  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
108 5310610142  นางสาวพรพิศ  แก้วสวัสดิ์  อ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
109 5310610143  นายพสิษฐ์  สมมะลวน  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
110 5310610144  นางสาวพัชญา  ประเทืองวงศ์  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
111 5310610145  นางสาวพัชราภา  พรหมมณี  อ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
112 5310610146  นางสาวพัทธ์ชนก  จันทรมณี  รศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ  ภาควิชาพืชศาสตร์
113 5310610147  นางสาวพันธ์ทิพย์  เสนอินทร์  ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม  ภาควิชาพืชศาสตร์
114 5310610148  นายพันธวิศ  ศรีสุวรรณ  รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา  ภาควิชาพืชศาสตร์
115 5310610150  นางสาวพิจิตรา  จินดามณี  รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
116 5310610151  นางสาวพิชญ์จิรา  ขุนแก้ว  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
117 5310610152  นายพีรวัส  เมืองพรหม  รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
118 5310610153  นางสาวฟารีดา  ยุโซะ  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
119 5310610154  นายภ.ภูมิ  รัฐจักร  ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย  ภาควิชาธรณีศาสตร์
120 5310610155  นางสาวภณิดา  ปานแก้ว  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
121 5310610156  นางสาวภณิดา  สุวรรณมาลย์  รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
122 5310610158  นางสาวภัทราพร  ศิลาไศลโศภิษฐ์  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
123 5310610161  นายภูริวัฒน์  เกตตะพันธ์  รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  ภาควิชาธรณีศาสตร์
124 5310610162  นางสาวมนชิตา  แหล่งหล้า  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
125 5310610164  นางสาวมัณฑนา  สุวัฒนะ  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
126 5310610165  นางสาวมาริสา  จิระดม  อ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
127 5310610166  นางสาวมาลัยวัลย์  ยังนิ่ง  อ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
128 5310610168  นายมูสัลลิม  หะยีอาแว  รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  ภาควิชาพืชศาสตร์
129 5310610170  นางสาวเมธินุช  เทพกรณ์  รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
130 5310610172  นายยัฟรี  เลาะสะอิ  รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง  ภาควิชาธรณีศาสตร์
131 5310610173  นางสาวยุบลนาฏ  เดชนะ  รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส  ภาควิชาสัตวศาสตร์
132 5310610174  นางสาวยุพเรศ  ลิ้มสุวรรณ  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
133 5310610175  นางสาวยุวพร  รักษ์ล้วน  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาธรณีศาสตร์
134 5310610176  นางสาวเยาวลักษณ์  ศรียาเทพ  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
135 5310610177  นางสาวโยธกา  แก้วพูล  รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส  ภาควิชาสัตวศาสตร์
136 5310610178  นายรณชัย  บุญศิริ  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาสัตวศาสตร์
137 5310610179  นางสาวรวิวรรณ  มีมาก  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
138 5310610180  นางสาวรสสุคนธ์  สุขการณ์  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
139 5310610181  นางสาวรัชนพร  นพแท่น  รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส  ภาควิชาสัตวศาสตร์
140 5310610182  นางสาวรัตน์กมล  ใจผ่องใส  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
141 5310610183  นางสาวรุ่งนภา  ครชาตรี  รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส  ภาควิชาสัตวศาสตร์
142 5310610184  นางสาวรุจินัย  ขุนบุญจันทร์  รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา  ภาควิชาพืชศาสตร์
143 5310610185  นางสาวรุสนี  หมีโดด  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
144 5310610186  นางสาวเรวดี  รองวัง  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
145 5310610187  นายเรวัตร  อินเดีย  ผศ.อิบรอเฮม ยีดำ  ภาควิชาพืชศาสตร์
146 5310610188  นางสาวฤดีมาศ  พรหมเพ็ชร  ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย  ภาควิชาธรณีศาสตร์
147 5310610189  นางสาวลดาวัลย์  พิณสุวรรณ  รศ.ดร.รัตนา สดุดี  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
148 5310610190  นางสาวลลิตา  สุกใส  รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส  ภาควิชาสัตวศาสตร์
149 5310610192  นางสาววดี  แสงศรี  ผศ.อิบรอเฮม ยีดำ  ภาควิชาพืชศาสตร์
150 5310610193  นายวนัส  แอเหย็บ  อ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
151 5310610194  นางสาววรรณชนก  นิลวานิช  ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร  ภาควิชาพืชศาสตร์
152 5310610196  นางสาววรรณวิศา  เพชรอินทร์  ผศ.อิบรอเฮม ยีดำ  ภาควิชาพืชศาสตร์
153 5310610197  นางสาววรัญญา  เถาว์พงศ์  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาธรณีศาสตร์
154 5310610198  นางสาววรัญญู  ขวดหรีม  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
155 5310610200  นางสาววรางคณา  ศรีสุข  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
156 5310610201  นางสาววราภรณ์  เพชรประดับ  ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย  ภาควิชาธรณีศาสตร์
157 5310610202  นายวัชรกานต์  บัวศรี  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
158 5310610203  นายวันชัย  อินทะคง  รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส  ภาควิชาสัตวศาสตร์
159 5310610205  นางสาววันรียา  บุญสัน  ผศ.อิบรอเฮม ยีดำ  ภาควิชาพืชศาสตร์
160 5310610207  นายวิทวัส  ปราบโรค  รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
161 5310610208  นายวิธวินท์  ตันตินราวัฒน์  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
162 5310610209  นางสาววิภาวรรณ  ศรัทธารัตน์  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาธรณีศาสตร์
163 5310610210  นายวิศัลย์  วงษ์โรจนกุล  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาธรณีศาสตร์
164 5310610211  นายวุฒิไกร  ทวีศิลป์  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาธรณีศาสตร์
165 5310610212  นางสาวแวมาซีตา  โตะกะ  รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
166 5310610213  นายศรายุทธ  มาหาเจริญ  รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
167 5310610214  นางสาวศศมน  ศรีวิรัตน์  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
168 5310610219  นายศิวทัต  พันธุ์มณี  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
169 5310610220  นางสาวศิวพร  ศิริวัฒน์  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
170 5310610222  นายศุภกฤต  จิตต์ภักดี  รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา  ภาควิชาพืชศาสตร์
171 5310610224  นายศุภเสวต  สหวรพันธ์  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
172 5310610225  นางสาวสกุลกานต์  บุญลา  รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี  ภาควิชาพืชศาสตร์
173 5310610226  นางสาวสกุลตรา  เขม้นกิจ  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
174 5310610229  นายสมบุญ  ทองประสม  รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา  ภาควิชาสัตวศาสตร์
175 5310610231  นายสมพร  ยืนทรัพย์  อ.ดวงกมล เจริญกุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
176 5310610232  นางสาวสมฤดี  เพ็ชรศิริ  อ.ดวงกมล เจริญกุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
177 5310610233  นายสมศักดิ์  ฤทธิ์สาคร  อ.ดร.อดิเรก รักคง  ภาควิชาพืชศาสตร์
178 5310610237  นางสาวสิริวรรณ  ขุนทอง  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
179 5310610238  นางสาวสุจิตรา  ทับรอด  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
180 5310610239  นางสาวสุจิรัตน์  พูลสวัสดิ์  อ.วิษณุ สมทรัพย์  ภาควิชาพืชศาสตร์
181 5310610241  นายสุชีวิน  ตินตะชาติ  ผศ.อิบรอเฮม ยีดำ  ภาควิชาพืชศาสตร์
182 5310610242  นางสาวสุณี  ศุภกีรติโรจน์  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
183 5310610243  นางสาวสุดารัตน์  มลิแก้ว  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
184 5310610244  นางสาวสุทธญาณ์  ช่วยชะนะ  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาธรณีศาสตร์
185 5310610245  นายสุทธิวุฒ  ชโนทาหรณ์  รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
186 5310610246  นางสาวสุนทรี  หิรัญวดี  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
187 5310610247  นางสาวสุนิษา  นักฟ้อน  ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
188 5310610248  นางสาวสุนิสา  กาญจนันท์  รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  ภาควิชาธรณีศาสตร์
189 5310610249  นางสาวสุพรรณี  พรรณราย  ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
190 5310610250  นางสาวสุเพ็ญวดี  ตักเตือน  อ.จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
191 5310610252  นางสาวสุภาพร  โพทิวรรณ์  อ.ดวงกมล เจริญกุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
192 5310610254  นางสาวสุมาลี  เกษมุล  รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา  ภาควิชาพืชศาสตร์
193 5310610255  นางสาวสุรัยญา  เด็งระกีนา  ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
194 5310610256  นายสุรินทร์  ระเบียบพล  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
195 5310610258  นางสาวสุรีย์วรรณ  มาทอง  ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
196 5310610259  นางสาวสุวรา  แดงสมแก้ว  ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
197 5310610260  นางสาวสุวัจนี  ธุวะสิน  ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย  ภาควิชาธรณีศาสตร์
198 5310610262  นางสาวสุวิมล  นครโชติ  อ.จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
199 5310610263  นางสาวเสาวนีย์  ศักดิ์แสง  รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
200 5310610264  นางสาวเสาวลักษณ์  จริยหัตถะกิจ  ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
201 5310610265  นางสาวหัทยา  ถึงเสียบญวน  ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
202 5310610266  นายอดินันท์  แวสะมาแอ  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
203 5310610267  นายอดิศักดิ์  คงแก้ว  อ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี  ภาควิชาสัตวศาสตร์
204 5310610268  นางสาวอดิศา  สุวรรรพรหม  อ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี  ภาควิชาสัตวศาสตร์
205 5310610269  นายอดุลย์ทนัล  พุดสันสาหัด  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
206 5310610270  นางสาวอทิตยา  ปาลคะเชนทร์  ผศ.อิบรอเฮม ยีดำ  ภาควิชาพืชศาสตร์
207 5310610271  นางสาวอนงค์นาฏ  วุ่นแป้น  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
208 5310610273  นายอนุศักดิ์  สังข์เถี้ยว  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
209 5310610274  นายอภิชัย  สุชีพ  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
210 5310610275  นายอภิวัฒน์  ดีเรือง  อ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี  ภาควิชาสัตวศาสตร์
211 5310610277  นางสาวอมรรัตน์  ทองอ่อน  รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
212 5310610279  นางสาวอมินตรา  พรหมจรรย์  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาธรณีศาสตร์
213 5310610280  นางสาวอรธีรา  ศรีสวัสดิ์  รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
214 5310610281  นางสาวอรนันท์  นิลวงค์  อ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
215 5310610284  นางสาวอรพรรณ  หมื่นผ่อง  อ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี  ภาควิชาสัตวศาสตร์
216 5310610285  นางสาวอรพรรณ  หมื่นราษฎร์  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาธรณีศาสตร์
217 5310610286  นางสาวอรพีรา  ทองศรี  อ.ดร.อดิเรก รักคง  ภาควิชาพืชศาสตร์
218 5310610288  นางสาวอรวรรณ  ขุนฤทธิ์สง  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
219 5310610289  นางสาวอรัญญา  ส่งแสง  ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย  ภาควิชาธรณีศาสตร์
220 5310610290  นางสาวอริสา  ไชยเพ็ชร  อ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
221 5310610292  นางสาวอ้อมใจ  เจริญศรี  อ.จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
222 5310610293  นางสาวอัจจิมา  จิรกวิน  อ.ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
223 5310610294  นางสาวอัญชณี  แซ่เจีย  อ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี  ภาควิชาสัตวศาสตร์
224 5310610295  นางสาวอัญชลี  เมืองเอียด  ผศ.อิบรอเฮม ยีดำ  ภาควิชาพืชศาสตร์
225 5310610296  นางสาวอัมพร  สิงสุ้น  รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
226 5310610298  นายอาคม  หนูนวล  รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
227 5310610299  นางสาวอาฉ๊ะ  บิลหลี  ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย  ภาควิชาธรณีศาสตร์
228 5310610300  นางสาวอาทิตยา  บุญวรรณ  รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  ภาควิชาธรณีศาสตร์
229 5310610301  นายอานันท์  มากบัวแก้ว  รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี  ภาควิชาพืชศาสตร์
230 5310610303  นางสาวอามีหน๊ะ  และเหย็บ  อ.ดร.อดิเรก รักคง  ภาควิชาพืชศาสตร์
231 5310610306  นางสาวอาลียาห์  หมัดเหลาะ  รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
232 5310610307  นายอาสีด  จันอิ  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
233 5310610308  นายอำนาจ  ภูมาชีพ  ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร  ภาควิชาพืชศาสตร์
234 5310610309  นายอิมรอน  บิลเอียด  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาธรณีศาสตร์
235 5310610311  นางสาวฮูดา  บินมะหามัดดิน  อ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
236 5310610312  นางสาวบาดาเรียะ  สารดี  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
237 5310610313  นางสาวกนกวรรณ  แสงสุวรรณ  รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา  ภาควิชาพืชศาสตร์
238 5310610316  นายเกียรติศักดิ์  นิยมเดชา  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
239 5310610317  นางสาวจิรวรรณ  เพ็ชรเจริญ  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
240 5310610322  นายฐิติมา  จุลิวรรณลีย์  อ.วิษณุ สมทรัพย์  ภาควิชาพืชศาสตร์
241 5310610323  นายณรงค์เดช  โอชะโร  รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
242 5310610324  นางสาวณัฐธิดา  ทวีรัตน์  ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต  ภาควิชาสัตวศาสตร์
243 5310610326  นางสาวดารารัตน์  ผ่องผุด  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
244 5310610327  นายนัจลุดดีน  ฮัสบุลเลาะฮ์  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาธรณีศาสตร์
245 5310610329  นางสาวนันทิชา  โพธิวงษ์  ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
246 5310610330  นางสาวนิมัสตูรอ  ฮูลูเวาะเล๊าะ  อ.ดวงกมล เจริญกุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
247 5310610333  นางสาวประกายแก้ว  ประดับจันทร์  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
248 5310610334  นางสาวปองทิพย์  เขียวเพ็ง  รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
249 5310610335  นางสาวเปรมพรรณ  วัชราภิรักษ์  รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี  ภาควิชาพืชศาสตร์
250 5310610336  นางสาวพัชรินทร์  ศรีสิริ  รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
251 5310610342  นางสาวมาลิษา  หมัดลิหมีน  รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำ  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
252 5310610343  นางสาวมุกระวี  บุญพามา  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
253 5310610345  นางสาวรสา  วาสแดง  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาธรณีศาสตร์
254 5310610347  นางสาวรัตนภัทร  หิมรัตน์  รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
255 5310610348  นางสาวรัตพร  แสงศักดิ์  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
256 5310610349  นางสาวรุ่งฤดี  แซ่เลื่อง  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาธรณีศาสตร์
257 5310610350  นางสาวลออรัตน์  มุตตาหารัช  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
258 5310610351  นางสาวไลล้า  ปาเนาะ  ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม  ภาควิชาพืชศาสตร์
259 5310610353  นางสาววราภรณ์  รองสวัสดิ์  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาธรณีศาสตร์
260 5310610355  นางสาววิชชุนาถ  หมาดหยัน  รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส  ภาควิชาสัตวศาสตร์
261 5310610356  นายวิวัฒน์  สากา  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
262 5310610357  นางสาวสรินญา  สุขมาศ  รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
263 5310610358  นายสำราญ  คงนคร  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
264 5310610360  นางสาวสุวัยดา  ย่าหลี    ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
265 5310610362  นายอับดุลอากีม  สนธิวงศ์  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
266 5310610364  นางสาวอานีซา  สารี  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาธรณีศาสตร์
267 5310610365  นางสาวอามานี  หัสดัน  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
268 5310610367  นายเอกรินทร์  พรหมยารัตน์  รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง  ภาควิชาธรณีศาสตร์
269 5310610368  นางสาวฮาณัน  สะอง  รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
270 5310613001  นางสาวกนกวรรณ  ชุมอินทร์  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์
271 5310613002  นางสาวกมลชนก  ธนาวิวัฒน์ชัยกุล  รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ  ภาควิชาวาริชศาสตร์
272 5310613003  นางสาวกมลลักษณ์  สุขพลี  รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ  ภาควิชาวาริชศาสตร์
273 5310613004  นางสาวกมลวรรณ  นกเพชร  อ.คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร  ภาควิชาวาริชศาสตร์
274 5310613005  นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาแห่  อ.คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร  ภาควิชาวาริชศาสตร์
275 5310613006  นางสาวก้อยแก้ว  กิจกาญจนา  อ.คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร  ภาควิชาวาริชศาสตร์
276 5310613007  นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีทอง  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์
277 5310613008  นายกิตติชัย  นรินทร์  อ.คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร  ภาควิชาวาริชศาสตร์
278 5310613010  นางสาวเกศกนก  นพภาษี  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์
279 5310613011  นายไกรเดช  บาลอุบล  ผศ.ดร.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ  ภาควิชาวาริชศาสตร์
280 5310613012  นางสาวขนิษฐา  ปรีชา  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์
281 5310613013  นายจิระวัฒน์  ยี่สุนแซม  ผศ.ดร.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ  ภาควิชาวาริชศาสตร์
282 5310613014  นางสาวจิราภรณ์  ชัยภูมิ  ผศ.ดร.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ  ภาควิชาวาริชศาสตร์
283 5310613015  นางสาวจิรารัตน์  เพชรกอ  ผศ.ดร.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ  ภาควิชาวาริชศาสตร์
284 5310613017  นางสาวจุฑามาศ  ชนะวรรโณ  ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ  ภาควิชาวาริชศาสตร์
285 5310613018  นางสาวเจนจิรา  บุญอิ่ม  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์
286 5310613021  นายญาบีร  เส็นสัน  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์
287 5310613022  นางสาวฐิติพร  พิมานสวัสดิ์  ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
288 5310613023  นางสาวณัฐกานต์  รณศิริ  ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
289 5310613024  นางสาวณิชารีย์  เทพศร  ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
290 5310613025  นายธัญวาค์  หมอเมือง  ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
291 5310613026  นายธันยวัตร  หาผลกล้า  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์
292 5310613027  นายธาตรี  เกื้อสุข  อ.ดร.ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
293 5310613028  นายธีรภัทร์  ชูแก้ว  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์
294 5310613030  นางสาวนิภาดา  จันทร์พรหม  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์
295 5310613031  นางสาวเนตรชนก  สมประเสริฐศรี  อ.ดร.ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
296 5310613032  นายบดินทร์  คงบุญ  อ.ดร.ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
297 5310613033  นายบริบูรณ์  ห่อมา  อ.ดร.ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
298 5310613034  นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยทอง  อ.ดร.ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
299 5310613035  นายประสบสุข  แป้นแก้ว  อ.ดร.ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
300 5310613036  นายปรัชญ์วีร์  วรกุลวัฒนา  อ.ดร.ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
301 5310613037  นางสาวปวีณา  ฤทธิรุตม์  อ.ดร.ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
302 5310613038  นางสาวปัทมา  ลายเลขา  รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง  ภาควิชาวาริชศาสตร์
303 5310613039  นางสาวปุณณภา  พิบูลย์  รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง  ภาควิชาวาริชศาสตร์
304 5310613041  นายพันธ์ศักดิ์  แสงงาม  อ.วุฒิกรณ์ จิตติวรรณ  ภาควิชาวาริชศาสตร์
305 5310613042  นายพิชญา  แดงแสละ  อ.ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
306 5310613043  นายภคนันท์  วังอาภากุล  อ.ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
307 5310613044  นางสาวภริสฐิญา  แซ่จิว  รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง  ภาควิชาวาริชศาสตร์
308 5310613045  นางสาวมาเรียม  นำยูรี  รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง  ภาควิชาวาริชศาสตร์
309 5310613046  นางสาวมุกดาวรรณ  คงรักษ์  ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ภาควิชาวาริชศาสตร์
310 5310613047  นายมูฮัมหมัดเฟาซี  สันจิ  อ.วุฒิกรณ์ จิตติวรรณ  ภาควิชาวาริชศาสตร์
311 5310613048  นางสาวฤดีภรณ์  กล่อมสุวรรณ  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์
312 5310613049  นางสาววรรณวิสา  ขันนุ้ย  ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ภาควิชาวาริชศาสตร์
313 5310613050  นางสาววรรณวิสา  เสกธีระ  ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ภาควิชาวาริชศาสตร์
314 5310613051  นางสาววารุณี  สนิทเปรม  อ.ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
315 5310613052  นางสาววิภารัตน์  เอียดแก้ว  อ.สุภาพร รักเขียว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
316 5310613053  นายวีระพัฒน์  หญ้าปรัง  อ.สุภาพร รักเขียว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
317 5310613054  นางสาวศิรินทรา  หมื่นยา  อ.สุภาพร รักเขียว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
318 5310613055  นายสรณัฐ  หยั่งทะเล  ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ภาควิชาวาริชศาสตร์
319 5310613056  นางสาวสาวิตรี  ทองขจร  อ.สุภาพร รักเขียว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
320 5310613057  นางสาวสาวิตรี  เสรีกิจเจริญ  ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช  ภาควิชาวาริชศาสตร์
321 5310613058  นางสาวสุกัญญา  บิลยะลา  ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช  ภาควิชาวาริชศาสตร์
322 5310613060  นางสาวสุพัตรา  หนูโนด  ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช  ภาควิชาวาริชศาสตร์
323 5310613064  นางสาวเสาวนิตย์  กุลประสิทธิ์  อ.อานนท์ อุปบัลลังก์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
324 5310613065  นางสาวอโณทัย  บุญโยดม  อ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
325 5310613066  นายอดิศร  บิลละหีม  อ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
326 5310613067  นายอนันต์  เจริญมี  อ.ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
327 5310613069  นายอภินันท์  สีเสน  อ.อานนท์ อุปบัลลังก์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
328 5310613070  นางสาวอังสนา  ดำรงวิถีธรรม  อ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
329 5310613071  นายอานนท์  เทพทอง  อ.อานนท์ อุปบัลลังก์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
330 5310613072  นายอานันท์  อรวิบูลย์ศิริ  อ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
331 5310613073  นายอิสรพงศ์  คงสุข  อ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
332 5310613075  นายเอนก  สอหวัง  อ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
333 5310613077  นายสันบัสรี  เต๊ะปูยู  รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ  ภาควิชาวาริชศาสตร์ปรับปรุงล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2554
หน่วยกิจการนักศึกษา  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์
074-446653 หรือ 074-286050

 E-mail address:
sopida.k@psu.ac.th