นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา

ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48

  นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ  

รหัส 55 (เฉพาะกำลังศึกษา)

รหัส : ภาควิชา :
ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา
1 5510610001  นางสาวกนิษฐา  สุกสี  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2 5510610002  นางสาวกมลรัตน์  ไพริน  อ.ขวัญตา ขาวมี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
3 5510610003  นายกล้าณรงค์  สุขสุวรรณ์  อ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
4 5510610004  นางสาวกัญญาลักษณ์  ยอดไชย  อ.ขวัญตา ขาวมี  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
5 5510610005  นางสาวกัสรา  ปราบปราม  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
6 5510610006  นางสาวขนิษฐา  คงดี  อ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
7 5510610007  นางสาวจรรญาภรณ์  พรหมเรือง  รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา  ภาควิชาพืชศาสตร์
8 5510610008  นางสาวจรรยา  พันธุเสน  อ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
9 5510610009  นางสาวจริยา  ราชอำไพ  อ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
10 5510610010  นางสาวจิราภรณ์  พรหมประวัติ  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
11 5510610011  นางสาวจิราภรณ์  แก้วล่องลอย  อ.ขวัญตา ขาวมี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
12 5510610012  นางสาวจิรายุ  สุขแสวง  อ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
13 5510610013  นางสาวจีรนันท์  พวงจันทร์  อ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
14 5510610014  นางสาวจุฑาธิป  ธุวะวิทย์  อ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
15 5510610015  นางสาวฉัตรชฎา  วิเศษสันติศิริ  อ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
16 5510610016  นายฉัตรณงรงค์  หน่อสกูล  อ.ขวัญตา ขาวมี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
17 5510610018  นางสาวชลธิชา  ศรีพิเชียร  รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา  ภาควิชาธรณีศาสตร์
18 5510610019  นายชลภัทร  ปิ่นสุข  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
19 5510610020  นายซอลาฮุดดิน  มามะ  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาพืชศาสตร์
20 5510610021  นางสาวซัสวาณี  หามะ  อ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
21 5510610022  นางสาวญาดา  เชิงดี  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
22 5510610023  นางสาวฐาปนี  มูสิกะ  อ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
23 5510610024  นางสาวฐาริกา  ทองโท  อ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
24 5510610025  นางสาวฐิตา  ยามาเจริญ  รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
25 5510610026  นางสาวฐิตินันท์  ก๊กใหญ่  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
26 5510610027  นายณัฐกร  วงศ์ชัย  อ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
27 5510610028  นางสาวณัฐฐา  สุขสบาย  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาพืชศาสตร์
28 5510610030  นางสาวณัฐทิดา   ข้ามเขต  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
29 5510610031  นายณัฐปคัลภ์  มงคลชัย  รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา  ภาควิชาพืชศาสตร์
30 5510610032  นายณัฐพล  สุวรรณรัตน์  อ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
31 5510610033  นางสาวณัฐภัทร  การะดำ  อ.ขวัญตา ขาวมี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
32 5510610034  นางสาวณัฐรดี  ตามพานนท์  ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
33 5510610035  นางสาวณัฐสุดา  วัยวุฒิ  รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
34 5510610036  นางสาวณิชาภัทร  พัดพา  ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
35 5510610037  นางสาวดารียา  บินดุสะ  อ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
36 5510610038  นายทักษกร  ปากอ่อน  รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
37 5510610040  นายธนสิทธิ์  เจ้ยทองศรี  อ.จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
38 5510610041  นางสาวธัญชนก  นาคพล  อ.จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
39 5510610042  นางสาวธัญวรัตน์  ปั้นทอง  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
40 5510610043  นางสาวธันยาภรณ์  แซ่หลี  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
41 5510610044  นางสาวธันย์ชนก  แก้วสลับนิล  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาธรณีศาสตร์
42 5510610045  นายธีรพงศ์  นามบุศย์  อ.ดร.กรกช นาคคนอง  ภาควิชาพืชศาสตร์
43 5510610047  นายนรินทร์  หลำเบ็ญส๊ะ  อ.จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
44 5510610048  นางสาวนฤมล  กลัดทอง  อ.จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
45 5510610049  นางสาวนิธนภา  สิทธิสุทธิ์  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
46 5510610050  นายนุรซิกรีย์  สามะ  ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
47 5510610051  นางสาวนูรีซา  เหมยา  รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
48 5510610052  นางสาวนูรีฮา  อามะ  รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
49 5510610053  นางสาวบุตรสดี  ดิษโสภา  อ.ดร.กรกช นาคคนอง  ภาควิชาพืชศาสตร์
50 5510610054  นางสาวบุษบา  หาบหิ้ว  รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
51 5510610056  นางสาวปริชญา  หนูพันธ์  ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
52 5510610057  นายปัญญาวุธ  กาญจนบุษย์  อ.ดร.กรกช นาคคนอง  ภาควิชาสัตวศาสตร์
53 5510610058  นางสาวปาณิตา  สินไชย  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาธรณีศาสตร์
54 5510610059  นายปิติภัทร  พรมชาติ  รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง  ภาควิชาธรณีศาสตร์
55 5510610060  นายปิยศักดิ์  หลีเหร็ม  อ.จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
56 5510610061  นายปิยะณัฐ  เอี่ยมเพ็ง  อ.สพ.ญ.ดวงกมล เจริญกุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
57 5510610063  นางสาวปิยะนุช  มุสิกพงศ์  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
58 5510610064  นางสาวปิยะพร  ราชมะโฮง  อ.จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
59 5510610065  นางสาวปูชิยา  อิสโร  อ.ดร.กรกช นาคคนอง  ภาควิชาพืชศาสตร์
60 5510610068  นางสาวพนิดา  ธนชิตชัยกุล  อ.จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
61 5510610069  นางสาวพรพิมล  เอี้ยงมี  ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร  ภาควิชาพืชศาสตร์
62 5510610070  นางสาวพิชญ์อาภา  สิงฆาฬะ  ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
63 5510610071  นายพีระพล  สายอยู่  รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
64 5510610072  นางสาวฟาตีมะห์  แมะตีเมาะ  อ.ดร.กรกช นาคคนอง  ภาควิชาพืชศาสตร์
65 5510610073  นางสาวภริกา  เพชรบุญวรรโณ  รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
66 5510610074  นายภูริทัต  รัฐจักร์  ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร  ภาควิชาพืชศาสตร์
67 5510610075  นางสาวมาลิสา  สุทธิโพธิ์  รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
68 5510610076  นายมูซอฟา  มะแซ  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
69 5510610077  นายยศกร  บุตรมาตา  ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
70 5510610078  นางสาวรดา  รอดศรีนาค  ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
71 5510610079  นางสาวรวิภา  เอี๋ยวฉุ้น  ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร  ภาควิชาพืชศาสตร์
72 5510610080  นางสาวรอกีเย๊าะ  ดือราแม  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
73 5510610081  นางสาวรัชนี  รัตนมุณี  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
74 5510610083  นางสาวฤดีมาศ  ศรีคงทอง  ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย  ภาควิชาธรณีศาสตร์
75 5510610084  นางสาววรจันทร์  บุญมา  อ.สพ.ญ.ดวงกมล เจริญกุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
76 5510610085  นางสาววรรณฤดี  มีชนะ  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
77 5510610086  นางสาววรรณิศา  ขาวบาง  อ.สพ.ญ.ดวงกมล เจริญกุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
78 5510610087  นายวรุต  อุปดิษฐ  รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
79 5510610088  นางสาววลีรัตน์  หมัดโส๊ะ  รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
80 5510610089  นางสาววัชรี  นาคเชี่ยว  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
81 5510610090  นางสาววันวิสา  ขำแก้ว  ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย  ภาควิชาธรณีศาสตร์
82 5510610091  นางสาววันศิริ  นิตย์จรัล  อ.สพ.ญ.ดวงกมล เจริญกุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
83 5510610092  นายวันฮากีม  วรรณมาตร  รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ  ภาควิชาพืชศาสตร์
84 5510610093  นางสาววารุณี  ติเอียดย่อ  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
85 5510610094  นางสาววาสนา  เพ็งจันทร์  รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
86 5510610095  นางสาววาสิฏฐี  โกสุม  ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี  ภาควิชาสัตวศาสตร์
87 5510610096  นางสาววิจิตรา  เชื้อพราหมณ์  รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
88 5510610097  นางสาววิชญา  โลหะประเสริฐ  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
89 5510610098  นางสาววิภา  สร้อยสุวรรณ  ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี  ภาควิชาสัตวศาสตร์
90 5510610099  นางสาววิมลรัตน์  สุวรรณละออง  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
91 5510610100  นางสาววิมลวัลย์  ลูกเหล็ม  รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
92 5510610101  นางสาววิลัยพร  เส้งวุ่น  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
93 5510610102  นางสาววิเลขา  ทองจารุแข  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
94 5510610103  นายวีรภัทร  เรืองยังมี  รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
95 5510610104  นายศิรวิชญ์  เกตุแก้ว  ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี  ภาควิชาสัตวศาสตร์
96 5510610105  นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์ทอง  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
97 5510610106  นางสาวศิริวรรณ  วัฒนอุไร  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
98 5510610107  นางสาวศุภกัญญา  รัสปะ  ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี  ภาควิชาสัตวศาสตร์
99 5510610108  นางสาวศุภวรรณ  บุญรอด  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
100 5510610109  นางสาวสกุลศรี  แสวงสุข  รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
101 5510610112  นางสาวสุจิตรา  ตัวบุญ  อ.ดร.กรกช นาคคนอง  ภาควิชาพืชศาสตร์
102 5510610113  นางสาวสุชาดา  เสน่ห์จันทร์  รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
103 5510610114  นางสาวสุธาสินี  แจ่มจิตร  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
104 5510610115  นางสาวสุนิษา  สุริยะ  รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
105 5510610116  นางสาวสุนิสา  ครุฑบัตร  ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี  ภาควิชาสัตวศาสตร์
106 5510610117  นางสาวสุพรรณนิการ์   พูลสวัสดิ์  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
107 5510610118  นางสาวสุพรรณี  ปานแก้ว  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
108 5510610119  นางสาวสุภาภรณ์  บัวมาศ  รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
109 5510610120  นางสาวสุภาลินี  อินทุเศรษฐ  ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต  ภาควิชาสัตวศาสตร์
110 5510610121  นางสาวสุภาวดี  ทองไชย  รศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ  ภาควิชาพืชศาสตร์
111 5510610122  นางสาวสุรัสวดี  อ้อวิจิตร  รศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
112 5510610124  นางสาวหทัยกาญจน์  ศรีเถื่อนปั้น  ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต  ภาควิชาพืชศาสตร์
113 5510610125  นางสาวหัทยา  คงสุข  รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
114 5510610126  นางสาวอทัยชนก  ราชรักษ์  ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต  ภาควิชาสัตวศาสตร์
115 5510610127  นางสาวอนงค์นาฏ  ศิริรักษ์  อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
116 5510610128  นายอนุวัฒน์  มิ่งมงคล  รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี  ภาควิชาพืชศาสตร์
117 5510610129  นางสาวอบีร  ดอเลาะ  อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
118 5510610130  นางสาวอริสรา  โคกชู  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาธรณีศาสตร์
119 5510610131  นางสาวอลิสา  พรหมเจริญ  รศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ  ภาควิชาพืชศาสตร์
120 5510610132  นายอัฟซิร  ยะผา  ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต  ภาควิชาสัตวศาสตร์
121 5510610133  นายอัฟนัน  ยะโกะ  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาธรณีศาสตร์
122 5510610134  นางสาวอัฟนาน  ยีดิง  อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
123 5510610135  นางสาวอาจรีย์  หมัดอาหลี  อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
124 5510610136  นายอาซีส  เส็นยีหีม  รศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
125 5510610137  นางสาวอาทิตยา  มีสุขศรี  ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต  ภาควิชาสัตวศาสตร์
126 5510610138  นายอามีล  มาหามะ  อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
127 5510610139  นางสาวอารีณี  ดือรามะ  รศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
128 5510610140  นายอาหะมะ  มะสาและ  ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต  ภาควิชาสัตวศาสตร์
129 5510610141  นางสาวอุไรพร  ปราบปรี  รศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ  ภาควิชาพืชศาสตร์
130 5510610142  นางสาวเกตุวดี  ชูชื่น  รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  ภาควิชาธรณีศาสตร์
131 5510610143  นางสาวเทพรัตน์  ไชยกูล  รศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
132 5510610144  นางสาวเนตรชนก  ทองหนูนุ้ย  รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา  ภาควิชาสัตวศาสตร์
133 5510610145  นางสาวเปรมฤดี  ใจดี  ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม  ภาควิชาธรณีศาสตร์
134 5510610146  นางสาวเรณุดา  เรืองภักดี  ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม  ภาควิชาพืชศาสตร์
135 5510610147  นางสาวเสาวลักษณ์  เจ๊ะโส๊ะ  รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา  ภาควิชาสัตวศาสตร์
136 5510610149  นางสาวไลล่า  เหมธานี  รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  ภาควิชาธรณีศาสตร์
137 5510610150  นางสาวกนกกร  อักษรแก้ว  รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา  ภาควิชาสัตวศาสตร์
138 5510610151  นางสาวกนกกาญจน์  ว่องธวัชชัย  ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
139 5510610152  นายกนกพล  วงศ์มณี  ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม  ภาควิชาพืชศาสตร์
140 5510610153  นางสาวกนกภรณ์  บุญทรง  ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
141 5510610154  นางสาวกนกวรรณ  กนกสกุลเดช  ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม  ภาควิชาธรณีศาสตร์
142 5510610155  นางสาวกมลวรรณ  แก้วกระเศรษฐ  ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม  ภาควิชาธรณีศาสตร์
143 5510610156  นายกรีฑาวุธ  ทองเสป  รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา  ภาควิชาสัตวศาสตร์
144 5510610157  นายกฤษฏิ์  กำลังเกื้อ  อ.วิษณุ สมทรัพย์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
145 5510610158  นางสาวกฤษณี  ชูภักดี  อ.วิษณุ สมทรัพย์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
146 5510610159  นายกษิดิศ  มาศจิตต์  อ.วิษณุ สมทรัพย์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
147 5510610160  นายกษิดิศ  หลำแซ่อิ่ม  อ.วิษณุ สมทรัพย์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
148 5510610161  นางสาวกัญญารัตน์  ทองเส็บ  อ.วิษณุ สมทรัพย์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
149 5510610162  นางสาวกัญวรัช  ผุดผ่อง  อ.วิษณุ สมทรัพย์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
150 5510610163  นางสาวกันตนา  วิชัยดิษฐ์  รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา  ภาควิชาสัตวศาสตร์
151 5510610164  นางสาวกัลยา  เหร็มล่า  อ.วิษณุ สมทรัพย์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
152 5510610165  นายกิตติพงศ์  แก้วชะฎา  รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  ภาควิชาธรณีศาสตร์
153 5510610166  นางสาวกิตติยา  ศรีมณี  รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  ภาควิชาพืชศาสตร์
154 5510610167  นางสาวกุลภรณ์  ชัยพันโท  รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  ภาควิชาพืชศาสตร์
155 5510610168  นางสาวกุสุมา  มากชูชิต  รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
156 5510610169  นางสาวขวัญชนก  ทองคำ  รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
157 5510610170  นางสาวคอฏีย๊ะ  เถาวัลย์  รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
158 5510610171  นายจรงศักดิ์  หนูคง  รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
159 5510610172  นางสาวจริยา  อุทุมพร  รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
160 5510610173  นางสาวจริยา  เฉลิมสิทธิวัฒน์  รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา  ภาควิชาสัตวศาสตร์
161 5510610174  นายจักรพงศ์  ดวงจิต  รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
162 5510610175  นายจักรรัตน์  พรหมบุตร  รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
163 5510610176  นางสาวจันทมาภรณ์  รักหอม  รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
164 5510610177  นางสาวจันทิมา  ขุนทอง  รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
165 5510610178  นายจาตุรพงศ์  ไตรยศักดา  รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
166 5510610179  นางสาวจิตรสินี  วุ่นแก้ว  รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
167 5510610180  นางสาวจิตราวดี  ศิวะปะ  รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
168 5510610181  นางสาวจุฑาทิพย์  แสนทวี  รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
169 5510610182  นางสาวจุฑามาศ  แก้วอุทัย  อ.ดร.อดิเรก รักคง  ภาควิชาธรณีศาสตร์
170 5510610183  นายฉัตรดนัย  พาหะมาก  อ.ดร.อดิเรก รักคง  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
171 5510610185  นางสาวชนกานต์  เทพศรี  อ.ดร.อดิเรก รักคง  ภาควิชาธรณีศาสตร์
172 5510610186  นางสาวชนม์นิภา  แสวงการ  อ.ดร.อดิเรก รักคง  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
173 5510610187  นายชนาธิป  กาวิน  อ.ดร.อดิเรก รักคง  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
174 5510610188  นายชยังกูร  สังคจิตต์  อ.ดร.อดิเรก รักคง  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
175 5510610189  นางสาวชลาลัย  พรหมชาติ  อ.ดร.อดิเรก รักคง  ภาควิชาพืชศาสตร์
176 5510610190  นายชัชทร  หยงสตาร์  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
177 5510610191  นายชัชปวิตร  อินทร์ทอง  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
178 5510610192  นายชัยชาญ  นวลถวิล  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
179 5510610193  นายชาญณรงค์  พรหมทอง  รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
180 5510610194  นายชานนท์  เงินนาค  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
181 5510610195  นายชุติมัน  ชัยชนะ  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
182 5510610196  นางสาวชุติมา  ธรรมณี  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
183 5510610197  นายซัยฟี  ยูโซะ  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
184 5510610198  นายซากีรุลฮากีม  แวบาการ์  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
185 5510610199  นางสาวซาฟีนี  ปะดอฮิง  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
186 5510610200  นางสาวซาเวอร์รี่  สำเร  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาธรณีศาสตร์
187 5510610202  นายฐิติพงษ์  จงจิต  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
188 5510610203  นางสาวฐิติมา  ตั้งคำ  รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
189 5510610204  นางสาวณฐอร  ปุนทะมุณี  รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
190 5510610205  นางสาวณัฐชา  ช่วยขิต  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาธรณีศาสตร์
191 5510610206  นางสาวณัฐติยา  ปรีชา  รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
192 5510610207  นางสาวณัฐธิดา  เกตรักทอง  ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
193 5510610208  นางสาวณัฐธิดา  เบ้าหล่อเพชร  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาธรณีศาสตร์
194 5510610209  นายณัฐพงศ์  บิลยะแม  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
195 5510610210  นางสาวณัฐพร  สนิมทอง  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
196 5510610211  นายณัฐพร  ไชยศรี  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
197 5510610212  นายณัฐภูมิ  หนุนอนันต์  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
198 5510610214  นายณัฐวุฒิ  คงนุ่น  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
199 5510610215  นางสาวณิชาดา  ประเสริฐเตชาโต  รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา  ภาควิชาธรณีศาสตร์
200 5510610216  นางสาวณิรัชชา  ฝาและ  รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
201 5510610217  นางสาวณูรีซัน  ตาฮา  รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
202 5510610218  นายดัยลัมย์  สะแม  รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
203 5510610219  นางสาวดารารัตน์  แซ่ลิ่ม  รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา  ภาควิชาพืชศาสตร์
204 5510610220  นายดารุส  บิลหมัด  รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
205 5510610223  นายทรรศนะ  ตั้งจุฑารัตน์  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
206 5510610224  นายทศพล  ทองเลี่ยมนาค  ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
207 5510610225  นางสาวทัณฑิกา  ชูทิพย์  ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
208 5510610226  นางสาวทิพย์วาสนา  หลวงชัย  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาธรณีศาสตร์
209 5510610227  นางสาวทิพวัลย์  มีทองจันทร์  ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
210 5510610228  นายธนกฤต  เทพทวี  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
211 5510610229  นายธนพงค์  ทองแก้ว  ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
212 5510610231  นายธนาวุฒิ  อาจหาญ  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
213 5510610232  นายธนาวุธ  จุลภักดิ์  รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส  ภาควิชาสัตวศาสตร์
214 5510610233  นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์คง  รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส  ภาควิชาสัตวศาสตร์
215 5510610234  นางสาวธันยธรณ์  จันทร์สว่าง  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
216 5510610235  นายธีรพงค์  เพชรบูรณ์  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาพืชศาสตร์
217 5510610236  นายธีรพล  คงแก้ว  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
218 5510610237  นายธีรภัทร  ศรีเพ็ชร  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
219 5510610238  นายธีระพงศ์  ดำสี  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
220 5510610239  นางสาวธีริศรา  คงจันทร์  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
221 5510610241  นายนพรัตน์  จันทกาญจน์  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
222 5510610242  นางสาวนริสรา  ผอมนิ่ง  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
223 5510610243  นางสาวนฤมล  ทองประสม  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
224 5510610244  นายนัซรุดดีน  ทิ้งเหม  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
225 5510610245  นางสาวนัฐสิมา  ฝ้ายเส็ม  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
226 5510610246  นายนันทวุติ  สังขชาติ  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
227 5510610247  นางสาวนันท์นลิน  ชัยวงศ์เหล็ก  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
228 5510610248  นางสาวนารียา  หมานหวัง  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
229 5510610249  นางสาวนิตยา  สุขวารินทร์  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
230 5510610250  นางสาวนิฟัจรี  ระเด่นอาหมัด  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
231 5510610251  นางสาวนิภาพร  ปันดีกา  อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ภาควิชาธรณีศาสตร์
232 5510610252  นางสาวนิรมล  ขันทะสามล  อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ภาควิชาธรณีศาสตร์
233 5510610253  นางสาวนิศากร  แซ่โล่  อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
234 5510610254  นายนิอัมรันต์  ชุมประเวศ  อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
235 5510610255  นายนเรศ  เอี่ยมอิ่ม  อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
236 5510610256  นางสาวน้ำทิพย์  นุรักษ์  อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
237 5510610257  นางสาวน้ำใจ  ยอดนุ้ย  อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
238 5510610258  นายบดินทร์  ปาลายา  รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส  ภาควิชาสัตวศาสตร์
239 5510610259  นางสาวบุณยานุช  หาดสุด  รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำ  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
240 5510610260  นางสาวบุษราพร  โพธิ์อ่อง  รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำ  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
241 5510610261  นายปฏิภาณ  ธีรพิทยานนท์  รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำ  ภาควิชาสัตวศาสตร์
242 5510610262  นายประทักษ์  สุวรรณอำภา  รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
243 5510610263  นางสาวปราญชลี  แซ่เต็ง  รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
244 5510610264  นางสาวปราณี  แพงพรรณ  รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำ  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
245 5510610266  นางสาวปรียานุช  พรหมฉิม  รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
246 5510610267  นางสาวปรียานุช  พรหมเจริญ  รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส  ภาควิชาสัตวศาสตร์
247 5510610268  นายปวรุตม์  สาลิกา  รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
248 5510610269  นางสาวปวีณา  บุญญะสุวรรณ  รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
249 5510610270  นายปัญญาวุธ  กาญจนกำเนิด  รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
250 5510610271  นางสาวปัทมา  ยูโซ๊ะ  รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
251 5510610272  นางสาวปัทมาศ  อารีเอื้อ  รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
252 5510610273  นางสาวปาริฉัตร  รุ่งเรืองณัฐกุล  รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
253 5510610274  นางสาวปาริฉัตร  เพชรมะลิ  รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
254 5510610275  นางสาวปาริชาต  แก้วประดิษฐ์  รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
255 5510610276  นางสาวปุณณภา  แซ่อึ้ง  รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส  ภาควิชาสัตวศาสตร์
256 5510610277  นางสาวผกามาศ  บุญสว่าง  รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
257 5510610278  นายพงศธร  คิ้วนาง  รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
258 5510610279  นายพงศ์นรินทร์  บุญทรงธรรม  รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
259 5510610280  นายพงษ์ดนัย  ทองเกิด  รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
260 5510610281  นายพงษ์ศักดิ์  สุขลิ้ม  รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
261 5510610282  นายพชรพล  ทิพย์พินิจ  รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
262 5510610283  นางสาวพรพรรณ  พร้อมมูล  รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
263 5510610284  นายพรพิพัฒน์  จารุทัศนัย  รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส  ภาควิชาสัตวศาสตร์
264 5510610285  นางสาวพรรณยภรณ์  ทองทิพย์  รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
265 5510610286  นางสาวพฤษธร  สุขพงษ์  รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส  ภาควิชาสัตวศาสตร์
266 5510610287  นางสาวพลอย  ภูมิเดช  รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
267 5510610289  นายพัชรพล  ดำแดง  รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส  ภาควิชาธรณีศาสตร์
268 5510610290  นางสาวพัชรภรณ์  สงมา  รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
269 5510610291  นางสาวพัชรี  อินทสโร  รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
270 5510610292  นางสาวพันทิวา  วนาสันติพงศ์  รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
271 5510610294  นายพิชัยยุทธ  วรรณบวร  ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
272 5510610295  นางสาวพิมพ์มณี  แก้วใหญ่  รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
273 5510610296  นายพิสิฐ  อนุชวลิตวงศ์  ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
274 5510610297  นายพิสิทธิ์  เหลี่ยมไข่ต้วน  รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
275 5510610298  นายพีรพงศ์  ปรีชาวาท  ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
276 5510610299  นายพีรพัฒน์  แก้วมณี  ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
277 5510610300  นายพีรศักดิ์  จอมนุ้ย  ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์  ภาควิชาพืชศาสตร์
278 5510610301  นายพีระ  ภิญโญประการ  ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
279 5510610302  นางสาวฟาติมา  เนตรไมตรี  ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
280 5510610303  นางสาวฟารีดา  นิยมเดชา  ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
281 5510610304  นางสาวภภัสสร  ลิ้มธนัตกุล  อ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
282 5510610305  นายภรศิษฐ์  สาครินทร์  อ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
283 5510610306  นางสาวภาสุรภัค  ขวัญพรหม  อ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
284 5510610307  นายภูมินพเดช  บุญใหญ่  อ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
285 5510610308  นายภูมิสิทธิ์  รอดเนียม  อ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์  ภาควิชาพืชศาสตร์
286 5510610310  นางสาวมนสิชา  อำภาพร้อม  อ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์  ภาควิชาพืชศาสตร์
287 5510610311  นางสาวมริสสา  เกื้อกอบ  ผศ.สมพงษ์ เทศประสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
288 5510610312  นายมาวิน  วัฒนธรรม  อ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
289 5510610313  นางสาวยลชญา  สุวรรณศิลป์  ผศ.สมพงษ์ เทศประสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
290 5510610314  นายรณชัย  ตีบทอง  อ.ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
291 5510610315  นางสาวระวีทิพย์  สุขสวัสดิ์  อ.ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
292 5510610316  นางสาวรัชนี  นิตยกุลวงศ์  ผศ.สมพงษ์ เทศประสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
293 5510610317  นางสาวรัตติกาล  หกสี  ผศ.สมพงษ์ เทศประสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
294 5510610318  นางสาวรุจิภา  ศรียะพันธุ์  อ.ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
295 5510610319  นางสาวรุชดา  ใหนเด  อ.ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
296 5510610320  นางสาวรุ่งตะวัน  อุทัยรังษี  อ.ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  ภาควิชาธรณีศาสตร์
297 5510610321  นางสาวรุ่งนภา  จิตตปาโล  อ.ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
298 5510610322  นางสาวรูเฟียะห์  มะลี  อ.ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
299 5510610323  นางสาวลภัสลดา  สุขจันทร์  อ.ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม  ภาควิชาธรณีศาสตร์
300 5510610324  นางสาวลักขณา  ศรีสุข  ผศ.สมพงษ์ เทศประสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
301 5510610325  นางสาววงศ์ตะวัน  นิลพงศ์  อ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า  ภาควิชาพืชศาสตร์
302 5510610326  นางสาววนัสนันท์  ลิ้มสุวรรณมณี  อ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
303 5510610327  นางสาววรรณณิกา  นาทอง  ผศ.สมพงษ์ เทศประสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
304 5510610328  นางสาววรรณรัตน์  สองเมือง  อ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า  ภาควิชาธรณีศาสตร์
305 5510610329  นางสาววรรณิศา  เลี่ยมดำ  อ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
306 5510610330  นายวรศักดิ์  ศิริประเสริฐ  อ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
307 5510610331  นางสาววราภรณ์  คุ้นเคย  อ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า  ภาควิชาพืชศาสตร์
308 5510610332  นางสาววริษฐา  แซ่ว่อง  อ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า  ภาควิชาธรณีศาสตร์
309 5510610333  นายวัชระ  หอยมณี  อ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
310 5510610334  นายวัชรากร  ชาติกระพันธุ์  อ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
311 5510610335  นายวัชเรศ  ทองโชค  อ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา  ภาควิชาพืชศาสตร์
312 5510610337  นายวันชาติ  สุวรรณมณี  อ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
313 5510610338  นางสาววันดี  โต๊ะเส็น  อ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา  ภาควิชาธรณีศาสตร์
314 5510610339  นางสาววาสนา  ล่ำไล่  อ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
315 5510610340  นางสาววาสนา  เสรีชาญพงษ์  รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
316 5510610341  นายวิชวุธ  คูหาพงศ์  อ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
317 5510610342  นางสาววิชุกร  ช่วยชูชาติ  อ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
318 5510610343  นายวิรุฬห์  อินทโมนี  อ.ขวัญตา ขาวมี  ภาควิชาสัตวศาสตร์
319 5510610344  นางสาววิไลรัตน์  ธรรมจินโน  อ.ขวัญตา ขาวมี  ภาควิชาพืชศาสตร์
320 5510610345  นางสาววีราภรณ์  แดงเย็น  อ.ขวัญตา ขาวมี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
321 5510610346  นางสาวศดานันท์  รวมสุข  รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
322 5510610347  นางสาวศิรดา  จิตตวาที  อ.ขวัญตา ขาวมี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
323 5510610348  นางสาวศิร์ปัณณ์  ศรประดิษฐ์  รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
324 5510610349  นางสาวศิวพร  กังแฮ  รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
325 5510610350  นายศุภชัย  จองใจอนุรักษ์  รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
326 5510610351  นายษณกร  บุญจรูญรักษ์  อ.ขวัญตา ขาวมี  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
327 5510610352  นางสาวสกาวพร  แซ่ตัน  รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์
328 5510610353  นายสมคิด  เหล็มแดง  อ.ขวัญตา ขาวมี  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
329 5510610354  นายสมชัย  ขุนแสง  อ.ขวัญตา ขาวมี  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
330 5510610355  นายกันต์เอนก  เกษมุล  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาสัตวศาสตร์
331 5510610356  นายสมเจตน์  ณ นคร  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
332 5510610357  นายสันติภาพ  ศรีหมุ่น  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาพืชศาสตร์
333 5510610358  นายสาธิต  วรศักตยานันต์  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาธรณีศาสตร์
334 5510610359  นายสิทธินนท์  จินดาวงศ์  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาธรณีศาสตร์
335 5510610360  นางสาวสิรีธร  ชัยภักดี  รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
336 5510610361  นายสืบพงศ์  อ่อนคง  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
337 5510610362  นางสาวสุกัญญา  กุลใส  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
338 5510610363  นางสาวสุธิดา  ร่มสกุล  รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง  ภาควิชาสัตวศาสตร์
339 5510610364  นางสาวสุนทรีย์  รองเดช  รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง  ภาควิชาพืชศาสตร์
340 5510610365  นางสาวสุนิษา  คิมหันต์  รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง  ภาควิชาธรณีศาสตร์
341 5510610366  นางสาวสุนิสา  แก้วจารนัย  รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
342 5510610367  นายสุฟรันดร์  อาบ๊ะ  รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
343 5510610368  นางสาวสุรัตวดี  ทายา  รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง  ภาควิชาธรณีศาสตร์
344 5510610369  นางสาวสุรายดา  ยูโซะ  รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
345 5510610370  นายสุริยพงษ์  ฉายศิริพันธ์  รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
346 5510610371  นายสุวพงศ์  มณีกุล  รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
347 5510610372  นางสาวสุไรนี  สาและ  รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
348 5510610373  นางสาวหนับเส๊าะ  บิลหนู  รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ  ภาควิชาพืชศาสตร์
349 5510610374  นายหมัดอาริฟ  ตุยง  รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
350 5510610375  นายอดิศักดิ์  ยอดถนอม  รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
351 5510610376  นางสาวอธิภา  สุวรรณชนะ  รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
352 5510610377  นายอธิโชค  ละเขียด  รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ  ภาควิชาพืชศาสตร์
353 5510610378  นางสาวอภิชญา  จันทระ  ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย  ภาควิชาพืชศาสตร์
354 5510610379  นางสาวอภิชญา  รัญดร  ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย  ภาควิชาธรณีศาสตร์
355 5510610380  นางสาวอภิชญา  อินทกาญจน์  ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
356 5510610382  นางสาวอมรรัตน์  เสาร์ทอง  ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
357 5510610383  นายอรรณพ  แก้วบุตร  รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
358 5510610384  นางสาวอรัญญา  ชื่นจิต  ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
359 5510610385  นางสาวอริสรา  วิจิตร  ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย  ภาควิชาพืชศาสตร์
360 5510610386  นางสาวอลิตา  ด่อเส๊าะ  รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ  ภาควิชาธรณีศาสตร์
361 5510610387  นางสาวอลิศ  ยอสม  รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ  ภาควิชาพืชศาสตร์
362 5510610388  นางสาวอังคณา  จองจรรยา  รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
363 5510610389  นางสาวอัจจิมา  จุฑาภิรักษ์  รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
364 5510610390  นางสาวอัญญา  หยังหลัง  รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
365 5510610391  นายอัฟฟาน  แวหะมะ  รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
366 5510610392  นายอัมรี  เตมะ  รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ  ภาควิชาพืชศาสตร์
367 5510610393  นางสาวอัสรา  บือแน  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
368 5510610394  นางสาวอาชารี  บินต่วน  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  ภาควิชาธรณีศาสตร์
369 5510610395  นางสาวอาซียะฮ์  บาสอลอ  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
370 5510610396  นางสาวอารีนา  เซ็ง  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
371 5510610397  นายอาลียัส  เวาะและ  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
372 5510610398  นางสาวอาอีเสาะ  มูซอ  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
373 5510610399  นายอิมติยาซ  ต่วนมีเด่น  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
374 5510610400  นางสาวอุษา  ศรีจันทร์  รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
375 5510610402  นายอุสมัน  เฮ็งปิยา  รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์  ภาควิชาพืชศาสตร์
376 5510610403  นายอุสมาน  แซเดาะกาโดะ  รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
377 5510610404  นางสาวอุสุมา  สินอนุรักษ์  รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
378 5510610405  นายฮะซัน  เหล็มปาน  รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
379 5510610406  นางสาวฮาบีบ๊ะ  ง๊ะสัน  รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
380 5510610407  นายฮาริษ  ม่าเหร็ม  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
381 5510610408  นายฮาเซ็ม  ดอเลาะ  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
382 5510610409  นางสาวเกตุผกา  มีชัย  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาพืชศาสตร์
383 5510610410  นายเกียรติดำรงค์  ก่อลาภเจริญกุล  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
384 5510610411  นายเกียรติศักดิ์  วิชาธิคุณ  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาพืชศาสตร์
385 5510610412  นายเจนวิทย์  ดิษฐะ  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาพืชศาสตร์
386 5510610413  นางสาวเบญจมาศ  จิตรจำนงค์  รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
387 5510610414  นายเผดิมยศ  เขียดนิล  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาธรณีศาสตร์
388 5510610415  นายเมธาสิทธิ์  สังข์จีน  รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
389 5510610416  นางสาวเวทิดา  หยีเส็นเบ็ญละ  รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
390 5510610417  นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีษะแก้ว  รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
391 5510610418  นายเอกพัชร  เอียดดำ  รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
392 5510610419  นางสาวแวมาเรียม  แวอาลี  รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  ภาควิชาธรณีศาสตร์
393 5510610420  นางสาวแวอนิตา  แวเด็ง  รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
394 5510610421  นางสาวโชติกา  แซ่อึ้ง  รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล  ภาควิชาสัตวศาสตร์
395 5510610422  นายไพอีซิล  เจ๊ะอาแซ  รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  ภาควิชาธรณีศาสตร์
396 5510610423  นางสาวไหมสุรีย์  จินุ้ย  รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
397 5510610424  นายกฤษฏา  ทรงสังข์  รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี  ภาควิชาพืชศาสตร์
398 5510610425  นางสาวจันทร์จิรา  ทองมน  รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
399 5510610426  นางสาวชฎาพร  ศรีสุข  รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
400 5510610427  นายณัฐวุฒิ  คงบางปอ  ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม  ภาควิชาธรณีศาสตร์
401 5510610428  นางสาวณัฐิกา  แสงสุวรรณะ  ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร  ภาควิชาธรณีศาสตร์
402 5510610429  นายทรงเวทย์  ชำนาญฤทธิ์  อ.ดร.อดิเรก รักคง  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
403 5510610430  นายนิวัฒน์  ช่วยทอง  อ.จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
404 5510610431  นางสาวปิญชาน์  แสงประดิษฐ์  อ.วิษณุ สมทรัพย์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
405 5510610432  นายพงศ์นภัส  สุขศรีเมือง  รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
406 5510610433  นางสาวพิชญนันท์  เพ็ชรขาวเขียว  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
407 5510610434  นางสาวพิชญา  อินทฤทธิ์  รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา  ภาควิชาธรณีศาสตร์
408 5510610435  นางสาวมัลทิกา  อินขาว  ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
409 5510610436  นายมูฮำหมัดสุกรี  หะยีเตะ  อ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์  ภาควิชาพืชศาสตร์
410 5510610437  นางสาวรสา  วาสแดง  อ.ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
411 5510610438  นายว.ยุนันท์  จันทร์โท  อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
412 5510610439  นายวรรณชัย  สุวรรณบำรุง  รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
413 5510610440  นายวสิทธิ์  แซ่เตียว  รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์  ภาควิชาธรณีศาสตร์
414 5510610441  นางสาววีรวรรณ  มิ่งเมือง  รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
415 5510610442  นางสาวสิริภัส  กิจรักษ์  รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
416 5510610443  นางสาวสุกัญญา  ชนะพล  รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
417 5510610444  นายสุกัลย์  วิสมิตะนันทน์  รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
418 5510610445  นางสาวสุชาวดี  ขุมทอง  ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
419 5510610446  นางสาวอรอนงค์  จิตร์ภักดี  อ.ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
420 5510610447  นางสาวเปรมวิภา  พาแก้ว  อ.ดร.จุฑามาศ แก้วมโน  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
421 5510610448  นางสาวเสาวลักษณ์  ผลเจริญ  อ.ขวัญตา ขาวมี  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
422 5510610449  นายพงศกร  ป่านแก้ว  อ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
423 5510610450  นายอับดุลฮาลีม  บือแน    ภาควิชาสัตวศาสตร์
424 5510613001  นางสาวกนกพิชญ์  ปัจฉิมศิริ  ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ภาควิชาวาริชศาสตร์
425 5510613002  นางสาวกมลชนก  ทองทวี  อ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
426 5510613003  นายกษิดิ์เดช  ทองลอง  อ.ดร.ตรีชฎา แสงชัยศรี  ภาควิชาวาริชศาสตร์
427 5510613004  นางสาวกัลยรัตน์  มณีนิล  อ.ดร.ตรีชฎา แสงชัยศรี  ภาควิชาวาริชศาสตร์
428 5510613006  นายดัสกร  สุวรรณศรี  อ.ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
429 5510613007  นางสาวตรีรัตน์  สุทธมงคล  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์
430 5510613008  นางสาวธนพร  ตะนุสะ  อ.คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร  ภาควิชาวาริชศาสตร์
431 5510613009  นางสาวนรรฐวรรณ  สัมภวะผล  ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
432 5510613010  นางสาวนาอีม๊ะ  หมัดสะหริ  อ.อานนท์ อุปบัลลังก์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
433 5510613011  นางสาวนิรัญชนา  ช่างสลัก  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์
434 5510613012  นางสาวบุศมาศ  ใจหลัก  ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
435 5510613013  นายพศิน  เมณฑ์กูล  ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ภาควิชาวาริชศาสตร์
436 5510613014  นางสาวพิมพ์ชนก  ประดิษฐ์  อ.คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร  ภาควิชาวาริชศาสตร์
437 5510613015  นางสาวพีรประภา  ชาตวิทยบุตร  ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ภาควิชาวาริชศาสตร์
438 5510613016  นางสาวภารดี  แฉล้ม  อ.สุภาพร รักเขียว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
439 5510613017  นายภูริณัฐ  รุ่งเรือง  อ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
440 5510613018  นางสาวมนสิชา  พันสีนาม  อ.ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
441 5510613019  นางสาวมะลิวัลย์  สุวรรณโณ  อ.ดร.ตรีชฎา แสงชัยศรี  ภาควิชาวาริชศาสตร์
442 5510613021  นางสาวรัชนก  มีเดชา  อ.ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
443 5510613022  นางสาวศิรินภา  ธรรมโร  ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ภาควิชาวาริชศาสตร์
444 5510613023  นางสาวศิริลักษณ์  มาศแก้ว  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์
445 5510613024  นางสาวสุดา  หนูรักษ์  อ.คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร  ภาควิชาวาริชศาสตร์
446 5510613025  นางสาวสุภาภรณ์  อักษรคง  อ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
447 5510613026  นางสาวสุภาวดี  ขุนเมือง  อ.ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
448 5510613027  นางสาวหัทยา  บุญรอด  อ.อานนท์ อุปบัลลังก์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
449 5510613028  นายอนุชา  ทองนาค  อ.ดร.ตรีชฎา แสงชัยศรี  ภาควิชาวาริชศาสตร์
450 5510613029  นางสาวอนุสสรา  ทองสังข์  ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
451 5510613030  นางสาวอัจฉราภรณ์  สุขศรี  ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
452 5510613031  นายเจษฎา  เกลี้ยงบุตร  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์
453 5510613032  นางสาวเมทินี  สุวรรณกาญจน์  อ.สุภาพร รักเขียว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
454 5510613033  นางสาวเสาวลักษณ์  หวังสุข  อ.อานนท์ อุปบัลลังก์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
455 5510613034  นายกิตติพงค์  ศรีสวัสดิ์  อ.คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร  ภาควิชาวาริชศาสตร์
456 5510613035  นายกิตติสันต์  สุขเกษม  อ.ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
457 5510613036  นางสาวจามจุรี  อนันต์กุล  อ.อานนท์ อุปบัลลังก์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
458 5510613037  นางสาวจุฑามาศ  นาคเอก  ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
459 5510613038  นางสาวฐิตินันท์  โลหกุล  อ.สุภาพร รักเขียว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
460 5510613040  นายโดมชัย  แก้วน้อย  อ.ดร.ตรีชฎา แสงชัยศรี  ภาควิชาวาริชศาสตร์
461 5510613041  นางสาวธนัชชา  สังเมฆ  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์
462 5510613042  นางสาวธัญญเรศ  ก้อนแก้ว  อ.คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร  ภาควิชาวาริชศาสตร์
463 5510613043  นางสาวธิดารัตน์  เอียงกลับ  ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ภาควิชาวาริชศาสตร์
464 5510613044  นายนราวัชร์  บุบผัน  อ.คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร  ภาควิชาวาริชศาสตร์
465 5510613045  นางสาวบุญญาพร  สุดรัก  ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ภาควิชาวาริชศาสตร์
466 5510613046  นางสาวปิยธิดา  รัตนภูมิ  อ.ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
467 5510613047  นางสาวปิยวรรณ  บรมสุข  อ.อานนท์ อุปบัลลังก์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
468 5510613048  นางสาวผการัตน์  บุญสอาด  ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
469 5510613049  นายพงศธร  จ้อนเจิม  อ.สุภาพร รักเขียว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
470 5510613051  นายฟาริบ  สาเมาะ  อ.ดร.ตรีชฎา แสงชัยศรี  ภาควิชาวาริชศาสตร์
471 5510613052  นางสาวภัทรสุดา  มุขแก้ว  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์
472 5510613053  นางสาวภัทราวดี  มณีฉาย  อ.คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร  ภาควิชาวาริชศาสตร์
473 5510613054  นางสาวมนัสนันท์  ษรจันทร์ศรี  อ.ดร.ตรีชฎา แสงชัยศรี  ภาควิชาวาริชศาสตร์
474 5510613056  นางสาวรัชนีกร  ทองนุ่น  อ.คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร  ภาควิชาวาริชศาสตร์
475 5510613057  นางสาวรัชริน  เล่าส้ม  ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ภาควิชาวาริชศาสตร์
476 5510613058  นางสาวรัตติยา  หนูในน้ำ  อ.ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
477 5510613059  นางสาวศิริณญภาค์  ธ.เชียงทอง  อ.ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
478 5510613060  นายศิโรเวฐน์  แซะอาหลี  อ.อานนท์ อุปบัลลังก์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
479 5510613061  นางสาวศุภาพิชญ์  ศิริเวช  ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
480 5510613062  นางสาวสกุลรัตน์  ด้วงสุข  อ.สุภาพร รักเขียว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
481 5510613063  นางสาวสุจิตรา  อินทร์มา  อ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
482 5510613064  นายสุทธิรักษ์  บุญช่วยรอด  ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ภาควิชาวาริชศาสตร์
483 5510613065  นางสาวหทัยรัตน์  ทิพทอง  อ.ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
484 5510613067  นายอลงกรณ์  โพธิ์สว่าง  ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
485 5510613068  นางสาวอังคณา  เขียวขำ  อ.สุภาพร รักเขียว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
486 5510613069  นายอัสลัม  สะกะแย  อ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
487 5510613070  นายอามาน  มะเด็ง  อ.อานนท์ อุปบัลลังก์  ภาควิชาวาริชศาสตร์
488 5510613071  นายฮาซัน  บัวเชย  ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
489 5510613072  นางสาวเกศมณี  อังโชติพันธุ์  อ.สุภาพร รักเขียว  ภาควิชาวาริชศาสตร์
490 5510613073  นางสาวเกสินี  อังโชติพันธุ์  อ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย  ภาควิชาวาริชศาสตร์
491 5510613074  นางสาวเสาวลักษณ์  บิลเส็ม  อ.ดร.ตรีชฎา แสงชัยศรี  ภาควิชาวาริชศาสตร์
492 5510613075  นางสาวโนรอาเซียน  เด่นปรัชญา  อ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก  ภาควิชาวาริชศาสตร์ปรับปรุงล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2554
หน่วยกิจการนักศึกษา  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์
074-446653 หรือ 074-286050

 E-mail address:
sopida.k@psu.ac.th