หน้าหลัก รู้จักคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน สรุปข่าวภายในคณะ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อคณะ English กระดานข่าว  
   ค่านิยมองค์กร : พัฒนาเกษตรไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน                                                                  วัฒนธรรมองค์กร : ขยัน กตัญญู รู้งาน สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
ข้อมูลด้านพัสดุ
           ระเบียบพัสดุ (เงินรายได้)
           มติ ครม.
              เรื่องเครื่องปรับอากาศ     
              เรื่องระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจนับพัสดุ   
           ราคามาตราฐาน
              บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ฉบับปรุบปรุง
              ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - 2554
              ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง -2554
              ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - 2555
              ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง -2555
              ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - 2556
              ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง -2556
              ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - 2557
              ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง -2557
              ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - 2558
              ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง -2558
 
           รายชื่อผู้เบิกวัสดุ
           การดำเนินการจัดหาพัสดุ
           การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์โครงการวิจัย
           หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ
           หน้าที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
           รายงานข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง  
 
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2558
จัดทำโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0 7455 8802 , 0 7428 6018-20 (ภายใน 6018-20) โทรสาร 0 7455 8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
Webmaster: sasitorn.l@psu.ac.th ,yuwapha.k@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th