หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
ปีงบประมาณ: 2559 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549
 
สรุปการจัดซิ้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2549

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน
พฤศจิกายน 2548
ธันวาคม 2548
มกราคม 2549
กุมภาพันธ์ 2549
เมษายน 2549
มิถุนายน 2549


สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างประจำเดือน
พฤศจิกายน 2548
ธันวาคม 2548
มกราคม 2549
กุมภาพันธ์ 2549
เมษายน 2549
มิถุนายน 2549

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th