หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
ปีงบประมาณ: 2559 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549
 
สรุปการจัดซิ้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2551

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน
ตุลาคม 2550
พฤศจิกายน 2550
ธันวาคม 2550
มีนาคม 2551


สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างประจำเดือน
ตุลาคม 2550
พฤศจิกายน 2550
ธันวาคม 2550
มีนาคม 2551

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th