ระบบยืมคืนพัสดุ หน่วยพัสดุ

เข้าสู่ระบบ หน้าแรก

ระบบยืม - คืนพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

วัตถุประสงค์
หน่วยพัสดุ มีความประสงค์พัฒนาใช้ระบบยืม - คืน พัสดุ ออนไลน์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ในการให้บริการยืม - คืน พัสดุ
ลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการจัดทำเอกสาร และเกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงในระบบการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานผู้ขอใช้บริการ หน่วยพสัดุ
ผู้บริการยืม - คืน และหน่วยอาคารสถานที่ผู้ให้บริการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างระบบการทำงานให้ครอบคุม ทันสมัย