หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศสอบราคา
ปีงบประมาณ: 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ประจำปีงบประมาณ 2550
รายการ เริ่มวันที่ สิ้นสุด
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์มัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ , โปรเจคเตอร์ 10 พ.ย. 49 24 พ.ย. 49
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบ shaking(Shaking Waterbath) จำนวน 1 เครื่อง 10 พ.ย. 49 28 พ.ย. 49
ประกาศการขายซากเศษเหล็กโรงเรือน 14 พ.ย. 49 27 พ.ย. 49
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดคอมพาวด์ จำนวน 3 กล้อง 15 พ.ย. 49 6 ธ.ค. 49
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารแนวตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 15 พ.ย. 49 1 ธ.ค. 49
ประกาศงานว่าจ้างออกแบบกลุ่มอาคารปฏิบัติการและวิจัยสัตว์ปีก 1 ธ.ค. 49 14 ธ.ค. 49
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์มัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ , โปรเจคเตอร์ 4 ม.ค. 50 19 ม.ค. 50
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดคอมพาวด์ จำนวน 3 กล้อง 4 ม.ค. 50 19 ม.ค. 50
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารแนวตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 4 ม.ค. 50 17 ม.ค. 50
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานทรัพย์สัมพันธ์ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 6 มี.ค. 50 16 มี.ค. 50
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าสำรอง ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 9 มี.ค. 50 20 มี.ค. 50
ประกาศการจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้านิทรรศการและร้านค้า ในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 15 ประจำปี 2550 13 ก.ค.50 16 ก.ค. 50
ประกาศการจ้างเหมาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 15 ประจำปี 2550 13 ก.ค. 50 16 ก.ค. 50
ประกาศการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2550 13 ก.ค. 50 16 ก.ค. 50
ประกาศการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2550 13 ก.ค. 50 16 ก.ค.50
ประกาศจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 30 ส.ค.50 19 ก.ย.50

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th