ข้อมูลราคากลาง หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
งานก่อสร้างอาคารตากและเตรียมดิน 1 งาน 03-01-62
ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน1 ชุด 15-08-61
งานสร้างหอส่งน้ำสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง 1 หอ 15-08-61
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะ จำนวน 1 ชุด 10-08-61
เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด 09-08-61
งานปรับปรุงหลังคา อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 08-08-61
งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 07-08-61
ตู้ดูดควันไอสารเคมีพร้อมชุดบำบัดไอสารเคมีด้วยระบบสเปรย์น้ำ จำนวน 1 ชุด 07-08-61
ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช 22-05-61
ไม้ยางพาราสถานีวิจัยเทพา 26-04-61
งานแจ้งออกแบบปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ 1 หลัง 25-04-61
งานแจ้งออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการและการจัดการผลผลิตทางการเกษตร 25-04-61
งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ บริเวณโรงเรือนกระจก 14-02-61
ชุดวิเคราะห์ไขมัน จำนวน 1 ชุด 24-01-61
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 60,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 27-11-60
กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 24-10-60
ชุดกล้องจุลทรรศน์ 24-10-60
ชุดวิเคราะห์หาไขมัน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด 07-07-60
งานปรับปรุงห้อง 417 , 418 อาคาร 1 และห้อง 365 อาคาร 2 07-07-60
งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 และ 2 อาคาร 2 18-04-60
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 142 ชุด 20-03-60
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารขยายพันธุ์กล้าปาล์มน้ำมัน จำนวน 18 รายการ 21-02-60
เครื่องบรรจุสเปรย์กระป๋องกึ่งอัตโนมัติ 06-02-60
ครุภัณฑ์การเกษตร 06-02-60
ครุภัณฑ์อาคารขยายพันธุ์กล้าปาล์มน้ำมันด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 13 รายการ 25-01-60
ตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี จำนวน 1 ชุด 19-01-60
เครื่องวัดปริมาณก๊าซเอทิลีน จำนวน 1 เครื่อง 11-10-59
เครื่องถ่ายภาพเจลจากตัวอย่างที่ใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์และวาบแสง 10-10-59
ชุดสำหรับแยกโปรตีนด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ จำนวน 1 ชุด 04-10-59
เครื่องถ่ายภาพเจลจากตัวอย่างที่ใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์และวาบแสง จำนวน 1 ตู้ 04-10-59
เครื่องวัดปริมาณก๊าซเอทิลีน จำนวน 1 เครื่อง 04-10-59
ตู้ดูดควัน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ชุด 04-10-59
กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด 04-10-59
Growth chamber จำนวน 1 ชุด 27-09-59
ระบบระบายน้ำพื้นที่ฟาร์มคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตำบลคำหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 27-09-59
ตู้แช่แข็ง 16-09-59
เครื่องทดสอบการพ่นสารฆ่าแมลงชนิดแนวนอน 15-09-59
ตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอฮาซาด 15-09-59
เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน 15-09-59
จ้างปรับปรุงพื้นที่ฟาร์มทุ่งใหญ่-ท่าข้าม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 23-08-59
งานปรับปรุงห้อง 136 และห้องเก็บเอกสารเป็นห้องสำงานเลขานุการคณะฯ 13-05-59
ป้ายสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง 27-04-59
งานปรับปรุงห้องบรรยาย อาคาร 2,3 (ห้อง 260,3304,3305,3307) 19-04-59
ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสมุนไพรและคัดแยกวัตถุดิบสมุนไพร 25-03-59
ปรับปรุงโรงดินเป็นอาคารขยายพันธุ์กล้าปาล์มน้ำมันด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 18-02-59
โรงเรือนปฏิบัติการ ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง 07-01-59
เครื่องมือชุดปฏิบัติการหาค่า pF Curve ในดิน 20-11-58
เครื่องกลั่นน้ำ 25-09-58
ชุดศึกษาสารพันธุกรรม 04-09-58
เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 03-09-58
เครื่องย่อยไนโตรเจน และเครื่องกลั่นไนโตรเจน 25-08-58
เครื่องบดตัวอ่างปุ๋ย 25-08-58
ตู้เพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนและแบคทีเรีย (Illuminated Incubator) 24-08-58
เครื่องวัดดูดการกลืนแสง 24-08-58
เครื่องชุดปฏิบัติการหาค่า pF Curve ในดิน จำนวน 1 ชุด 21-08-58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารภาควิชาพืชศาสตร์เพื่อใช้เตรียมเมล็ดพันธุ์และเมล็ดงอก (ระยะ 3) 15-06-58
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 99 ชุด ระยะเวลา 60 เดือน 07-05-58
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 09-04-58
งานปรับปรุงพื้นที่หน้าหน่วยอาคารฯเป็นห้องทำงานหน่วยการเจ้าหน้าที่ 24-12-57
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารภาควิชาพืชศาสตร์เพื่อใช้เตรียมเมล็ดพันธุ์และเมล็ดงอก (ระยะที่2) 13-11-57
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวโมเลกุล 04-11-57
สถานีตรวจอากาศเคลื่อนที่ 17-10-57
ชุดถ่ายภาพสารพันธุกรรมระบบกล้องดิจิตอล 1 ชุด 17-10-57
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) จำนวน 2 เครื่อง 15-10-57
เครื่องฟลูออโรมิเตอร์ 1 ชุด 30-09-57
เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม 26-09-57
เครื่องย่อยโปรตีน จำนวน 1 ชุด 23-09-57
ตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี 22-09-57
ครุภัณฑ์อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ (ครุภัณฑ์ FUME SCRUBBER) 22-09-57
สถานีตรวจอากาศเคลื่อนที่ 19-09-57
เครื่องมือศึกษาโครงสร้างดินและการกระจายตัวของอนุภาคดิน 19-09-57
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวโมเลกุล 05-09-57
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวโมเลกุล 09-06-57
ปรับปรุงศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน 03-06-57
ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุม พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ อาคาร 1 17-02-57
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารภาควิชาพืชศาสตร์เพื่อใช้เตรียมเมล็ดพันธุ์และเมล็ดงอก 22-01-57
แก้ไข 3 มกราคม 2562