หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
ปีงบประมาณ: 2562 | 2561

ประจำปีงบประมาณ 2561
รายการ
ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์
ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการและการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
จ้างออกแบบปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
ปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณโรงเรือนกระจก
ชุดวิเคราะห์ไขมัน
ชุดวิเคราะห์หาไขมัน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th