หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ปีงบประมาณ: 2561 | 2560 | เก่า

ประจำปีงบประมาณ 2561
รายการ ข้อมูลราคากลาง เริ่มวันที่ สิ้นสุด
ประกาศการจำหน่ายซากครุภัณฑ์เครื่องปรัอากาศ จำนวน 73 เครื่อง โดยวิธีขายทอดตลาด 10 ก.ค.61 19 ก.ค.61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 22 พ.ค.61 7 มิ.ย.61
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างออกแบบปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ 1 หลัง 4 พ.ค.61 9 พ.ค.61
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการและการจัดการผลผลิตทางการเกษตร 4 พ.ค.61 9 พ.ค.61
ประกาศการขายทอดตลาดไม้ยางพารา ราคากลาง 23 เม.ย.61 22 พ.ค.61
ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลาง 25 เม.ย.61 9 พ.ค.61
ประกาศจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการและการจัดการผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลาง 25 เม.ย.61 9 พ.ค.61
ประกาศการขายทอดตลาดไม้สะเดา 6 มี.ค.61 3 เม.ย.61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณโรงเรือนกระจก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 14 ก.พ.61 26 ก.พ.61
ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาไขมัน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 12 ก.ย. 60 19 ก.ย. 60

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th