หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | ข่าวภายในคณะ | ติดต่อ
 
ข่าวประกวดราคา
ปีงบประมาณ: 2561 | 2560 | เก่า

ร่าง TOR วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ เฟส 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 พ.ค.56 4 มิ.ย.56
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ก.ย. 54 6 ก.ย. 54

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
การจัดซื้อเครื่องวัดธาตุอาหารในดินและพืช 29 ส.ค. 51 5 ก.ย. 51
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ 25 ม.ค. 51 30 ม.ค. 51
ก่อสร้างกลุ่มโรงเรือนปฏิบัติการและวิจัยสัตว์ปีก คณะทรัพยากรธรรมชาติ 17 พ.ค. 50 21 พ.ค. 50

รายการ เริ่มขายแบบวันที่ สิ้นสุดการขายแบบ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียด รายการก่อสร้างรั้วรอบฟาร์มสัตว์ทดลอง วิทยาเขตหาดใหญ่ - -
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบฟาร์มสัตว์ทดลอง วิทยาเขตหาดใหญ่ 18 ก.ค.56 30 ก.ค.56
เอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ เฟส 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - -
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ เฟส 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 มิ.ย. 56 20 มิ.ย. 56
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการโค 1 พ.ย. 55 13 พ.ย. 55
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 ก.ย. 54 14 ก.ย. 54
ประกาศยกเลิกผลการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการโค 24 ก.ค. 52 -
แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการโค 22 มิ.ย. 52 2 ก.ค. 52
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการโค 22 มิ.ย. 52 26 มิ.ย. 52
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 ก.พ. 51 18 ก.พ. 51
แก้ไขประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 15 ส.ค. 50 24 ส.ค. 50
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 15 ส.ค. 50 23 ส.ค. 50
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มโรงเรือนปฏิบัติการและวิจัยสัตว์ปีก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 มิ.ย. 50 11 มิ.ย. 50
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสุกรแบบปิดพร้อมระบายความร้อนด้วยไอน้ำและบ่อก๊าซชีวภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 พ.ค. 49 2 มิ.ย. 49

รายการ เริ่มให้รับเอกสารวันที่ สิ้นสุดการรับเอกสารวันที่
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดธาตุอาหารในดินและพืช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ต.ค. 51 7 พ.ย. 51

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th