หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2561
ปีงบประมาณ: 2561

ประจำปีงบประมาณ 2561
รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจวัดภูมิอากาศอัตโนมัติ (Weather Station) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดเกษตร ม.อ. (เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กขนาด ๒๕.๐๐ x ๕๔.๐๐ ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ชนิดกระบอกตาคู่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบคอมพาวด์ ชนิดกระบอกตาคู่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความชื้นดินตามลำดับชั้นดิน วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงหลังคาอาคาร ๑ คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอส่งน้ำสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง 1 หอ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันไอสารเคมีพร้อมชุดบำบัดไอสารเคมีด้วยระบบสเปรย์น้ำ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการและการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นนที่จอดรถยนต์บริเวณโรงเรือนกระจก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องหน่วยการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวิเคราะห์ไขมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดกล้องจุลทรรศน์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาไขมัน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอชนิดกระบอกตาคู่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๕ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th