Document

ข่าวทั้งหมด

ดร.กราญ์จนา ถาอินชุม ขอแสดงความยินดีกับดร.กราญ์จนา ถาอินชุม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559

เพิ่มเติม : [ คลิ๊ก ]

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 สาขาพัฒนาสังคม และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

เพิ่มเติม : [ คลิ๊ก ]

รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผยผลสำเร็จในการแก้ปัญหา โรครากเน่า และใบจุด สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยนำประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืชเข้ามาทดแทนการใช้สารเคมี และได้พัฒนาชีวภัณฑ์ที่มีรูปแบบการใช้งานง่าย ด้วยชีวภัณฑ์ ผงแกรนูล บาซิลลัส ซับทิลิส ที่ใช้ง่าย สะดวก เก็บไว้ใช้ได้นาน ไม่เป็นพิษต่อคนและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผลสำเร็จ

เพิ่มเติม : [ คลิ๊ก ]
ขอเชิญชวนผู้จำหน่ายและผู้ใช้บริการทุกท่าน
  • นำขยะมาฝาก ธนาคารขยะตลาดเกษตร ม.อ.
  • ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน
  • ตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 18.00 น.
เพิ่มเติม : [ คลิ๊ก ]

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มเติม : [ คลิ๊ก ]

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2557 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มเติม : [ คลิ๊ก ]

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยค่ะ

เพิ่มเติม : [ คลิ๊ก ]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฎ สระสวย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ บทความประกอบภาพเกี่ยวกับโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้หัวข้อเรื่อง “สุขพอที่พ่อให้” โดยได้รับ ถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สำนักเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งรับรางวัลเมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปาณิศา ธรรมเศวตร นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาการจัดการศัตรูพืชได้รับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ "ยอดเยี่ยม" ใน "ด้านอารักขาพืชสวน" โดยนำเสนอผลงานชื่อ "ผลของเชื้อรา Metarhizium anisopliae PSUM02 ต่อการจับคู่ผสมพันธุ์และการรอดชีวิตของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae (Diptera: Tephritidae)" โดยมี อาจารย์ ดร.นริศ ท้าวจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 25    กันยายน   2561