Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ดู : 623)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากีฎวิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

วันที่ลงข่าว 28    กันยายน   2558
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 14    มิถุนายน   2561