Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ดู : 526)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชนินันท์ พรสุริยา
อาจารย์สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาโรคพืช ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2558
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
---------
ขอขอบคุณภาพถ่าย : สกนธ์ รัตนโกศล
จากงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23
เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายประกวดวาดภาพ

วันที่ลงข่าว 29    มกราคม   2559
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 14    มิถุนายน   2561