Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ดู : 585)

ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 5 คน คือ น.ส.นราสินี ถี่ถ้วน น.ส.เพ็ญภัสสร บรรจงศิริ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า นายอภิวิชญ์ ทองแก้วยวน ภายใต้การดูแลของ ดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์ น.ส.ชาวิศา ทองรัตน์ และ น.ส.อรณิชา ตินติพลานนท์ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 25 – 26 มกราคม 2559 ทั้งนี้ผลงานเรื่อง “การแยก การจัดจำแนกชนิดและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสาหร่ายปรสิตพืช Cephaleuros spp. บนอาหารสังเคราะห์” ของ น.ส.เพ็ญภัสสร บรรจงศิริ และผลงานเรื่อง “การเป็นปรสิตของสาหร่ายสีเขียว Cephaleuros Kunze ex E.M. Fries” ของ ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ในระดับ “ดี” 

วันที่ลงข่าว 02    กุมภาพันธ์   2559
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 18    มิถุนายน   2561