Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ(ดู : 600)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ระวี เจียรวิภา
อาจารย์สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์
ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

วันที่ลงข่าว 15    มีนาคม   2559
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 14    มิถุนายน   2561