Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์(ดู : 462)

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการคัดเลือกโครงการวิจัย ได้รับทุนจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ลงข่าว 18    มีนาคม   2559
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 14    มิถุนายน   2561