Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู และคณะวิจัย ในรางวัลแห่งความสำเร็จของการวิจัย(ดู : 699)

ขอแสดงความยินดีทีมนักวิจัย ม.อ.ได้รับ 3 รางวัลจากผลงานวิจัยในเวทีนานาชาติ

ผลงานการวิจัย เรื่อง  ชีวภัณฑ์  Bacillus subtilis เพื่อผลิตผักปลอดภัย

จากการจัดแสดงนิทรรศการเวทีนานาชาติ 2016 Kaohsiung International Invention

and Design EXPO  (KIDE 2016) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน  วันที่ 10-11 ธันวาคม 2559

ซึ่งได้รับ 3 รางวัล คือ

รางวัล Best International Invention Award

รางวัล Gold Medal Award

 รางวัล Valuable Award จาก Highly Innovation Unique Foundation (HIUF)

ประเทศ Saudi Arabia


ทีมนักวิจัย


รศ.ดร. อัจฉรา  เพ็งหนู

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรัพย์แห่งชาติภาคใต้

อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.


อาจารย์ ดร.จุฑามาศ แก้วมโน   อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.


ผศ.ดร. สิริรัตน์  เกียรติปฐมชัย   อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 ปรารถนา  อัตตะมุณี   ผู้ช่วยนักวิจัย  ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรัพย์แห่งชาติ ภาคใต้


ปฐมพงษ์  วงศ์เลี้ยง     นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

วันที่ลงข่าว 19    ธันวาคม   2559
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 18    เมษายน   2562