Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอเชิญท่านผู้ปกครองส่งน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเกษตรกรตัวน้อยครั้งที่ 3 (ดู : 277)

ขอเชิญท่านผู้ปกครองส่งน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเกษตรกรตัวน้อยครั้งที่ 3 

ณ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระหว่างวันที่ 20 – 24  มีนาคม  2560


ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท เด็กๆ จะได้รับ ... เสื้อ 2 ตัว  หมวก 1 ใบ  ผ้ากันเปื้อน  1 ชุด  

สมุดบันทึก 1 เล่ม  ค่าประกันอุบัติเหตุ  อาหารว่างเช้า  อาหารกลางวัน  อาหารว่างบ่าย  

ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอด 5 วัน

รับจำนวน 50 คน

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร หรือสอบถามที่ กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   โทร 074-286042, 074-286007  ในวันเวลาราชการ หรือ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.30 – 19.00 น. 

ณ ตลาดเกษตร ม.อ. โทร 074-286041  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม


หมายเหตุ   ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองสอบถามความสมัครใจของน้องๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ถูกบังคับ เพื่อเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้  Play and Learn ที่มุ่งหวังให้เด็กที่เข้าร่วม กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ดี  ในวิถีเกษตรอินทรีย์  เช่น การทำแกลบดำ  การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกข้าว ปลูกผัก การหุงข้าว ทำอาหารคาว อาหารว่าง อย่างง่ายด้วยตนเอง  ฯลฯ


วันที่ลงข่าว 01    มีนาคม   2560
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 16    พฤษภาคม   2561