Document
[ ข่าวกิจกรรม ]
คณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่เมืองแห่งสุขภาวะดีจังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงาน "การดำเนินการงานตลาดเกษตร ม.อ."(ดู : 121)คณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่เมืองแห่งสุขภาวะดีจังหวัดจันทบุรี
ศึกษาดูงาน "การดำเนินการงานตลาดเกษตร ม.อ."
ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ลงข่าว 10    มีนาคม   2560
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 16    พฤษภาคม   2561