Document
[ ข่าวกิจกรรม ]
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะฯ เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการปศุสัตว์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ(ดู : 422)

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชกระแสให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการทดลองเลี้ยงปศุสัตว์ ควบคู่กับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ในจังหวัดพังงา และเพชรบุรี
ในการนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายลลิต  ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะฯ เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการปศุสัตว์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาศตร์ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ได้เดินทางไปยังฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อชมฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่เบตง โดยมี รองศาสตราจารย์สุธา วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร บรรยายสรุปวิธีการเลี้ยง 

   นอกจากนี้คณบดี ได้นำชมการเลี้ยงปลาบึกสยาม เนื่องจากคณะฯ เห็นว่าปลาบึกสยามเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว มีคุณค่าทางอาหารสูง ( โอเมก้า3 สูง) น่าจะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งขณะนี้ทางภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้มีการดำเนินการทำวิจัย เกี่ยวกับการปรับปรุงสูตรอาหาร จากวัตถุดิบพื้นบ้าน เช่น ปลาป่น กากถั่วเหลือง เพื่อนำมาทดลองเลี้ยงกับปลาบึกสยาม ศึกษาการเจริญเติบโต

การหารือวิชาการในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีแนวทางร่วมกันที่จะสร้างงานวิจัยด้านการผลิตสัตว์ การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปรับปรุง-ขยายพันธุ์สัตว์ ที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงในท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการปศุสัตว์ในภาคใต้ ในขณะเดียวกัน เพื่อให้คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรต่อไป

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส คุณภริสฐิญา แซ่จิว 

ภาพถ่ายโดย คุณสกนธ์ รัตนโกศล

วันที่ลงข่าว 20    มีนาคม   2560
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 16    กรกฎาคม   2561