Document
[ ข่าวกิจกรรม ]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร" ให้แก่ครูและบุคลากรที่เป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพพืชไร่-นา (ดู : 241)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร" ให้แก่ครูและบุคลากรที่เป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพพืชไร่-นา 

จำนวน 45 คน ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2560 

ณ แปลงภาควิชาพืชศาสตร์, สถานีวิจัยท่าเชียด คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

และสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 

 

วันที่ลงข่าว 21    มีนาคม   2560
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 16    กรกฎาคม   2561