Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ดู : 463)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย

อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้วันที่ลงข่าว 13    กันยายน   2560
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 16    กรกฎาคม   2561