Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ พบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลก ช่วยเป็นห่วงโซ่อาหารและตัวชี้วัดระบบนิเวศ(ดู : 390)

     

      ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Dr.Niel Bruce ประเทศออสเตรเลีย และ รศ.ดร.พรศิลป์ ผลพันธิน ภาควิชาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค้นพบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลกในฝั่งทะเลอันดามัน เป็นตัวชี้วัดระบบนิเวศและเป็นห่วงโซ่อาหารให้สัตว์น้ำอื่น

      ไอโซพอด (Isopod) หรือแมลงสาบทะเล คือ สัตว์กลุ่มเดียวกับพวกกุ้ง ปู (Crustacean) ส่วนใหญ่ขนาดลำตัวมีความยาวประมาณ 0.5-2.0 เซนติเมตร อาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเล โดยพบได้ทั่วไปตั้งแต่เขตน้ำขึ้นน้ำลง จนถึงทะเลลึก มักออกหากินในตอนกลางคืน สัตว์กลุ่มนี้มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทางทะเลมาก คือ เป็นฐานอาหารลำดับต้นๆ ในห่วงโซ่อาหารให้กับสัตว์น้ำต่างๆ และยังเป็นตัวช่วยย่อยสลายซากสัตว์ในทะเล แต่หากบริเวณใดที่มีน้ำเสียมากๆ จะไม่พบสัตว์กลุ่มนี้ เพราะมันจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในบริเวณที่เกิดมลพิษทางน้ำ

      สำหรับแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลกที่ถูกค้นพบในครั้งนี้ แพร่กระจายตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย แต่ถูกพบครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ต จึงได้ให้ชื่อว่า Cirolana Phuketensis ตามสถานที่ค้นพบครั้งแรก และได้รับการตีพิมม์เผยแพร่บทความระดับนานาชาติในวารสาร ZooKeys

      ปัจจุบันพบว่าประเทศไทย รวมถึงประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีการศึกษาสัตว์กลุ่มนี้อยู่น้อย โดยเฉพาะการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานและการจัดระบบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ผู้วิจัยเริ่มศึกษากลุ่มนี้อย่างจริงจังในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา และได้มีรายงานแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลกที่พบในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ไม่ว่าในการศึกษาต่อยอดด้านอื่นๆ หรือใช้เป็นเครื่องมือการประเมินความหลากหลายชีวภาพทางทะเลในน่านน้ำไทย ตลอดจนการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทางชีวภูมิศาสตร์ของแถบอินโด-แปซิฟิก

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอขอบคุณ ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา

วันที่ลงข่าว 10    ตุลาคม   2560
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 10    สิงหาคม   2561