Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
Big Cleaning Day คณะทรัพยากรธรรมชาติ(ดู : 485)

บุคลากร นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ.

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  ในวันอังคารที่ 6  กุมภาพันธ์  2561 ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งประธานคณะกรรมการ  5ส รศ.ดร.อรัญ  งามผ่องใส กล่าวรายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มทำความสะอาดบริเวณโดยรอบคณะทรัพยากรธรรมชาติ และตลาดเกษตร ม.อ.  หลังจากนั้นผู้แทนกลุ่มสรุปผลการดำเนินการ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและมีการจับฉลากมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว


วันที่ลงข่าว 09    กุมภาพันธ์   2561
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 14    สิงหาคม   2562