Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์(ดู : 593)


เรียน   บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ

     ตามคำสั่งที่ 0284/2561 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2561

มหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

      คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอแสดงความยินดีกับ ดร.กรกช นาคคนอง อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ ทั้งนี้

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย


หน่วยการเจ้าหน้าที่

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โทร 6026-7

วันที่ลงข่าว 12    กุมภาพันธ์   2561
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 18    เมษายน   2562