Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิโชติ จงรุ่งโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ดู : 637)

เรียน   บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ

        ด้วยมหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่งที่ 0458/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ในการนี้
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิโชติ จงรุ่งโรจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและระบบเกษตร
ทั้งนี้แต่วันที่ 9 มกราคม 2560

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

หน่วยการเจ้าหน้าที่
โทร 6026-7

วันที่ลงข่าว 12    มีนาคม   2561
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 23    สิงหาคม   2562