Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า รางวัลนำเสนองานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ระดับดีมาก(ดู : 690)

        ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า   อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ รางวัลนำเสนองานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ “ระดับดีมาก” ในงานการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จากผลงานการวิจัย เรื่อง   สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของสาหร่าย Cephaleuros (Chlorophyta, Ulvophyceae) ในประเทศไทย

       เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสัณฐานวิทยาของสาหร่ายปรสิตพืช การจำแนกชนิด การพบชนิดใหม่ และการเพาะเลี้ยงสาหร่าย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านความหลากหลายของสาหร่ายสกุลนี้ในประเทศไทย และเพาะเลี้ยงให้สาหร่ายผลิตรงควัตถุที่เป็นประโยชน์ในอนาคต


วันที่ลงข่าว 24    พฤษภาคม   2561
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 22    สิงหาคม   2562