Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ(ดู : 700)

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ 
       
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน แต่งตั้งผู้บริหาร กฟผ. ร่วมเป็นกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียฯ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
       

        อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 (ครั้งที่ 512) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ของประเภทโครงการหรือกิจการลำดับที่ 11 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

        ทั้งนี้ เมื่อมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ประเภทโครงการหรือกิจการลำดับที่ 11 ที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น กกพ. จะสรรหาคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและขึ้นทะเบียนไว้มาร่วมคณะกรรมการ โดยจะทำการคัดเลือกเป็นรายโครงการต่อไป


วันที่ลงข่าว 28    พฤษภาคม   2561
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 18    กรกฎาคม   2562