Document
[ ข่าวกิจกรรม ]
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่(ดู : 290)

         วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยงานประกันคุณภาพคณะฯ จัดเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา2560  ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการนี้ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ งามผ่องใส  ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดเวทีการนำเสนอ ซึ่งเป็นการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพประเภทนวัตกรรมและการพัฒนางานทั่วไป เพื่อให้หน่วยงานนำเสนอเชิงวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับจากผลการปฏิบัติงาน 


      ปีนี้ มีผู้แทนหน่วยงานนำเสนอ จำนวน 10 เรื่อง โดยมีการพิจารณาจากคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน  ดังนี้ รศ ดร.อรัญ งามผ่องใส  อาจารย์ ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์ ผู้แทนผู้บริหารคณะฯ รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส ผศ.นเรศ ซ่วนยุก ผู้แทนผู้บริหารภาควิชาฯ     ผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560

นำเสนอประเภทนวัตกรรม

รางวัลที่ 1 เรื่อง ระบบรับสมครนักศึกษาออนไลน์   ผู้นำเสนอ นางสาวจตุรพร สอนจิต  หน่วยงาน   หน่วยทะเบียน และประเมินผลการศึกษา ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

นำเสนอประเภทพัฒนางานทั่วไป

รางวัลที่ 1  เรื่องการบริการงานพิมพด์วยบัตรคูปอง ผู้นำเสนอ นางจรรยา เพชรหวน  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

รางวัลที่  2 เรื่องการลดเวลาการทิ้ งขยะ ผู้นำเสนอ นางสาววรยา ธรรมรักษา นางสาวกรรณิการ์ แกวนพรัตน์  นางสาวพรทิพย์ คำหงษา หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ

รางวัลที่ 3 เรื่องการเลี้ยงสุกรแบบ Zero waste ผู้นำเสนอ  นางบรรจบ นะแส    ภาควิชาสัตวศาสตร์


ชมภาพได้ที่
วันที่ลงข่าว 31    พฤษภาคม   2561
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 19    มีนาคม   2562