Document
[ ข่าวกิจกรรม ]
พระมหากรุณาธิคุณ ฯ คณะทรัพย์ ม.อ.รับมอบแพะนมพระราชทาน นำศึกษาเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงในภาคใต้(ดู : 1010)

ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชานุมัติให้คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการศึกษาทดลองเลี้ยงแพะพันธุ์ชามี่ 


  นายเทอดศักดิ์ บุญยขจร ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางมาเป็นผู้มอบแพะพระราชทานแพะนมพันธุ์ชามี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปศึกษาข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมในพิธี   ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2561

  นายเทอดศักดิ์ บุญยขจร กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมูลนิธิชัยพัฒนาในการพัฒนาการเลี้ยงแพะในภาคใต้ มาจากพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ที่จะทรงส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้คณะทรัพยากรธรรมชาติดำเนินการศึกษาทดลอง ตั้งแต่ปี 2556 โดยเริ่มจากการเลี้ยงแพะเนื้อพันธุ์แบล๊คเบงกอล จำนวน 4 ตัว ส่วนแพะนมพันธุ์ชามีที่พระราชทานครั้งนี้ มีจำนวน 5 ตัว เป็นเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 4 ตัว นำมาจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ย้ายฝากตัวอ่อนและเซลสืบพันธุ์ กรมปศุสัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นผู้เก็บข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งพัฒนาขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย เช่น กรมปศุสัตว์ และ กรมชลประทาน

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และหัวหน้าศูนยวิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก  คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงเห็นความสำคัญของการเลี้ยงแพะซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งของราษฎรในภาคใต้  โดยภารกิจของศูนย์วิจัยฯ ต่อจากนี้คือการศึกษาข้อมูลของแพะนมพันธุ์ชามี ว่าเหมาะสมที่จะนำมาส่งเสริมการเลี้ยงในภาคใต้หรือไม่ ให้ปริมาณน้ำนมเป็นอย่างไร โดยข้อมูลทั้งหมดจะนำรายงานยังมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งจะถวายรายงานต่อยังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อทรงพิจารณา 

  “แพะนมพันธุ์ชามี  มีลักษณะเด่นคือ ขนยาว สีน้ำตาล ตัวใหญ่ ใบหูปรกยาวเลยคาง ความพิเศษคือมีถิ่นกำเนิดในทะเลทรายแถบซีเรีย จอร์แดน ซึ่งทนความร้อนได้ดี ปริมาณไขมันในน้ำนมค่อนข้างสูง แต่ เนื่องจากแพะเพิ่งมาอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  และจะดำเนินการเพื่อใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ เพื่อกระตุ้นการเป็นสัดของแม่แพะนมเพื่อการผสมพันธุ์โดยวิธีผสมจริง เพื่อศึกษาข้อมูลทางวิชาการ นอกจากนั้น กำลังจะศึกษาการใช้ประโยชน์ของใบ และกากเมล็ดมะรุมเพื่อใช้เป็นอาหารแพะต่อไป”  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าว

   

ข่าวโดยสื่อมวลชน

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6106270010009

https://news.gimyong.com/article/8283


วันที่ลงข่าว 27    มิถุนายน   2561
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 23    สิงหาคม   2562