Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ได้รับการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2561(ดู : 864)

หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์

ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2561

ขอบคุณข่าว : หน่วยการเจ้าหน้าที่

เอกสารแนบ :[ รายละเอียด ]
วันที่ลงข่าว 19    กรกฎาคม   2561
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 10    ตุลาคม   2562