Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกรุเศรณี และ ปี 2562 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8(ดู : 842)

      หาดใหญ่ และคณะ กับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ระดับ "ดีเด่น" จากผลงานวิจัยเรื่อง "รูปแบบการเลี้ยงไก่เบตงของเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส" ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 "โอกาสและความท้าทายในการผลิตสัตว์อย่างชาญฉลาดสู่ประเทศไทย 4.0"  เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา


      สำหรับในปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัด  ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8  ซึ่งในช่วงพิธีปิดการประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที 7 มีการมอบธงให้ ม.อ.รับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาฯ โดยหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ รศ.ดร. วันวิศาข์ งามผ่องใส


วันที่ลงข่าว 27    สิงหาคม   2561
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 10    ตุลาคม   2562