Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์(ดู : 1199)

เรียน บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ

      หน่วยการเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2146/2561 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หน่วยการเจ้าหน้าที่  โทร. 6026-27วันที่ลงข่าว 13    พฤศจิกายน   2561
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    กุมภาพันธ์   2563