Document
[ ข่าวกิจกรรม ]
วันนัดพบผู้ประกอบการ หรือ FNR Career day 2018 เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. และโครงการ SIMPLE ภายใต้กรอบโครงการ Erasmus Plus(ดู : 573)

       ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานเปิดงาน FNR Career Day 2018 ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก Kerstin Fuhrmann, Bernhard Sickenberg BOKU, Austria ดร.สุขกฤช นิมิตกุล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงานด้วย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

       FNR Career Day 2018 เป็นการจัดกิจกรรมที่เชิญหน่วยงาน บริษัทในสายทางด้านการเกษตร รวมถึงสายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาแนะนำหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้สนใจจากตลาดแรงงาน รวมถึงการรับสมัครในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการสมัครงานให้ได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในภาคเกษตร รวมถึงการแนะนำทางการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

       นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะฯ ได้สอบถามข้อมูล ข่าวสาร จากหน่วยงานด้านการฝึกทักษะภายใต้กิจรรมฝึกภาคสนาม หรือฝึกสหกิจศึกษา ที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่คณะฯ รับนักศึกษาเข้าไปทดลองปฏิบัติงานระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ด้วย

      การจัด FNR Career Day 2018 ที่คณะฯ ได้รับการสนุบสนุนงบประมาณจากโครงการ SIMPLE  ภายใต้กรอบโครงการ Erasmus Plus และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากธรรมชาติ จัดกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุน

วันที่ลงข่าว 16    พฤศจิกายน   2561
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 14    สิงหาคม   2562