Document
[ ข่าวกิจกรรม ]
ม.อ.จับมือกรมประมง พัฒนาวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ดู : 247)

     

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการประมง ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณทิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้แทนจากกรมประมงประกอบด้วย ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตราฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น กรมประมง ดร.อัตรา ไชยมงคล นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย


      สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงนามครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง โดยครอบคลุมถึงความร่วมมือทางด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรทั้งสองฝ่าย จะมีการให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ การวิจัย การทดสอบ การเรียนการสอน และการฝึกงานที่ดำเนินการโดยอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานหลัก ส่วนการดำเนินงานของแต่ละโครงการจะมีการตกลงกันในรายละเอียดต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนด ๕ ปี นับแต่วันลงนาม


      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตออกไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ดังนั้นบัณฑิตจึงต้องมีขีดความสามารถ ในระดับที่ผู้ที่รับเข้าไปร่วมงานมีความพอใจ ดังนั้น การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 5 จังหวัดของภาคใต้ที่ล้วนมีพื้นที่ติดทะเล จะได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่งโดยตรง จะได้มีการพัฒนาทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และคณะทรัพยากรธรรมชาติจะได้มีความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพทางวิชาการของคณะ ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


      ด้านนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจชัดเจนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรประมง มีการกำกับ ดูแลและควบคุมการผลิตและการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความร่วมมือเป็นอันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศตลอดมา ซึ่งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับทั้งนโยบายของรัฐบาล มาตรฐาน และนโยบายในระดับสากล


วันที่ลงข่าว 24    เมษายน   2562
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 22    สิงหาคม   2562