Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย(ดู : 882)

เรียน ทุกท่าน

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพื้นที่ จากผลงานวิจัย "นวัตกรรมการป้องกันกำจัด

โรคเหี่ยวในกล้วย  (โรคอุบัติใหม่) ในประเทศไทย"  โดย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ศรีนรา  แมเร๊าะ


วันที่ลงข่าว 03    พฤษภาคม   2562
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    มกราคม   2563