Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เสาวภา ด้วงปาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์(ดู : 714)


      หน่วยการเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เสาวภา  ด้วงปาน  สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (รหัส 5103) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 407(3/2562)  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หน่วยการเจ้าหน้าที่

โทร. 6026-27


วันที่ลงข่าว 10    มิถุนายน   2562
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    มกราคม   2563