Document
[ ข่าวกิจกรรม ]
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์) ชี้แจงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. (ดู : 112)

      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์) ชี้แจงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. โดยนำข้อมูลการวิจัยของนักวิจัยคณะฯ ในการส่งเสริมและขยายผลไปยังนักวิชาการสู่เกษตรกร โดยสามารถดำเนินการในรูปแบบงานวิจัยร่วมกัน นำไปสู่การบริการวิชาการ รวมทั้งการให้ความรู้แก่นักวิชาการส่งเสริมฯ ด้านการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา


วันที่ลงข่าว 12    มิถุนายน   2562
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 20    สิงหาคม   2562