Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
เชิญเข้ารับการฝึกอบรมการป้องกันโรคเหี่ยวกล้วยด้วยวิธีผสมผสาน ไม่มีค่าใช้จ่าย !(ดู : 509)

โรคเหี่ยวกล้วย (จากเชื่อแบคทีเรีย)” เป็นปัญหาด้านโรคพืชที่สร้างความเสียหายหลายร้อยล้านบาท ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ..

      นักวิจัยคณะทรัพยากระรรมชาติ เร่งหาวิธีการในการกำจัดโรคและหาแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลงพื้นที่ชุมชนที่เกิดปัญหาโรคเหี่ยวกล้วยแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจนสามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตกรได้สำเร็จ

      เป็นประจักษ์ว่า งานวิจัย "นวัตกรรมการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในกล้วย ในประเทศไทย" หัวหน้าทีมวิจัยโดย ดร.ปฎิมาพร ปลอดภัย ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะฯ เกษตรกรผู้ประสบปัญหาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

      คณะทีมวิจัย จะทำการขยายผลสู่เกษตรกร นักวิชาการ และผู้สนใจ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม กำจัดโรคเหี่ยวกล้วยโดยวิธีผสมผสาน วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับการเรียนรู้ การเตรียมเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อการควบคุมโรค (เชื้อสด)  เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคจากพื้นที่ที่มีการระบาดต่อไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สมัครได้ที่ E-mailนี้ หรือ 099-406-0758 คุณวศินี หรือ 086-296-2987 คุณอรอนงค์

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กรกฏาคม 2562 

ศรีนรา  แมเร๊าะ


วันที่ลงข่าว 09    กรกฎาคม   2562
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 14    มกราคม   2564