Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม และดร.ขวัญตา ขาวมี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น(ดู : 471)

เรียน บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ

             หน่วยการเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้

1. ผศ.ดร.วิชัย  หวังวโรดม สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (รหัส 5103) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

2. ดร.ขวัญตา  ขาวมี สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (รหัส 5143) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

           ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 409(5/2562) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอบพระคุณค่ะ

หน่วยการเจ้าหน้าที่

โทร. 6026-27


วันที่ลงข่าว 23    กันยายน   2562
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    มกราคม   2563