Document
(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เสาวภา ด้วงปาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพื้นที่
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
Tabbed Content
ฝากซื้อ จอดรับ ขับกลับ ตลาดเกษตร ม.อ. (ดู : 39)
ขอเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการรับทุนผู้มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน (ดู : 70)
ประกาศรับสมัครค่ายเกษตรตัวน้อย ครั้งที่ 6 (ดู : 104)
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 20 (ดู : 92)
ขอเชิญอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Canva (ดู : 91)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขากีฏวิทยา (ดู : 257)
ขอแสดงความยินดี นางสาวสุดารา คล้ายมณี (ดู : 392)
ทีมนักวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ ระบุชนิดโรคอุบัติใหม่ ใบร่วงยางพารา ได้สำเร็จเป็นรายงานแรกในโลก (ดู : 315)
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 (ดู : 501)
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข (ดู : 605)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม และดร.ขวัญตา ขาวมี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (ดู : 1107)
คณะทรัพยากรธรรรมชาติ ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 (ดู : 994)
ขอแสดงความยินดี กับ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง ได้รับการพิจารณาจาก ม.อ. กับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น (ดู : 1480)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เสาวภา ด้วงปาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดู : 1439)
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย (ดู : 1572)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 115)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 249)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์จัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ (ดู : 250)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ดู : 828)
ผลการคัดเลือกนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภทสนับสนุนการเรียนออนไลน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู : 315)
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) (ดู : 644)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป และ ทุน COVID-19 ประจำปีการศึกษา 2563 และจองวันสัมภาษณ์ (ดู : 1016)
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2563 (ดู : 1519)
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู : 526)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 532)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 (ดู : 637)
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และโครงการเฟ้นหาคนดี ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 1337)
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุธี ศิริภักดี ได้รับรางวัล “คนดีศรีเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 1049)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง (ดู : 1704)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร (ดู : 11039)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558 (ดู : 1790)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More (ดู : 1859)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 1906)
ค้นหาข่าวภาายในคณะ

ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations

Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 03    พฤษภาคม   2564