Document
(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เสาวภา ด้วงปาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพื้นที่
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
Tabbed Content
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. และ สมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. (ดู : 373)
เชิญเข้ารับการฝึกอบรมการป้องกันโรคเหี่ยวกล้วยด้วยวิธีผสมผสาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ! (ดู : 85)
ขอแสดงความยินดี กับ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง ได้รับการพิจารณาจาก ม.อ. กับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น (ดู : 102)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เสาวภา ด้วงปาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดู : 187)
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย (ดู : 305)
กำหนดการ การจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 (ดู : 684)
ขอแสดงความยินดี อาจารย์ - นักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับทุนJapan-Asia Youth Exchange Program in Science จากประเทศญี่ปุ่น (ดู : 535)
ขอแสดงความยินดีอาจารย์-นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน (ดู : 225)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง (ดู : 483)
รางวัล Best Poster Award โดยทีมนักวิจัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (ดู : 519)
ขอแสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์ หีดฉิม นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 362)
ขอแสดงความยินดี ดร.นฤมล พฤกษา ได้รับรางวัล The Great Supporter ในโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ดู : 500)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (ดู : 703)
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (ดู : 562)
คู่มือการใช้งานเครื่อง Konica Minolta bizhub 423 (ดู : 410)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งแม่บ้าน (ดู : 33)
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ดู : 46)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ (ดู : 198)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา (ดู : 2281)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานคณะ (ดู : 292)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช (ดู : 203)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล (ดู : 157)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 293)
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และโครงการเฟ้นหาคนดี ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 299)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 421)
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุธี ศิริภักดี ได้รับรางวัล “คนดีศรีเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 341)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการการรับนักนักศึกษายุวเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 442)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 793)
ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาได้รับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 427)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง (ดู : 997)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร (ดู : 8059)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558 (ดู : 1084)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More (ดู : 1160)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 1253)
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้านการเกษตร ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ดู : 83)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา และงานวิจัย ร่วมกับ National Chung Hsing University (NCHU) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (ดู : 64)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้คำปรึกษา แนะแนวปฏิบัติการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ดู : 64)
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2561 (ดู : 76)
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ให้การต้อนรับคณะทำงานจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดู : 96)
ข่าวกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด > >
ค้นหาข่าวภาายในคณะ

ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all Galleries >
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 18    กรกฎาคม   2562