Document
(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เสาวภา ด้วงปาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพื้นที่
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
Tabbed Content
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. และ สมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. (ดู : 368)
เชิญเข้ารับการฝึกอบรมการป้องกันโรคเหี่ยวกล้วยด้วยวิธีผสมผสาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ! (ดู : 85)
ขอแสดงความยินดี กับ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง ได้รับการพิจารณาจาก ม.อ. กับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น (ดู : 101)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เสาวภา ด้วงปาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดู : 187)
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย (ดู : 304)
กำหนดการ การจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 (ดู : 681)
ขอแสดงความยินดี อาจารย์ - นักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับทุนJapan-Asia Youth Exchange Program in Science จากประเทศญี่ปุ่น (ดู : 533)
ขอแสดงความยินดีอาจารย์-นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน (ดู : 224)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง (ดู : 481)
รางวัล Best Poster Award โดยทีมนักวิจัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (ดู : 518)
ขอแสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์ หีดฉิม นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 361)
ขอแสดงความยินดี ดร.นฤมล พฤกษา ได้รับรางวัล The Great Supporter ในโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ดู : 499)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (ดู : 702)
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (ดู : 561)
คู่มือการใช้งานเครื่อง Konica Minolta bizhub 423 (ดู : 409)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งแม่บ้าน (ดู : 31)
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ดู : 45)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ (ดู : 196)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา (ดู : 2278)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานคณะ (ดู : 291)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช (ดู : 202)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล (ดู : 156)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 291)
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และโครงการเฟ้นหาคนดี ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 296)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 420)
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุธี ศิริภักดี ได้รับรางวัล “คนดีศรีเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 340)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการการรับนักนักศึกษายุวเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 440)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 791)
ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาได้รับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 426)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง (ดู : 996)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร (ดู : 8052)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558 (ดู : 1082)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More (ดู : 1159)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 1252)
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้านการเกษตร ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ดู : 82)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา และงานวิจัย ร่วมกับ National Chung Hsing University (NCHU) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (ดู : 63)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้คำปรึกษา แนะแนวปฏิบัติการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ดู : 63)
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2561 (ดู : 76)
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ให้การต้อนรับคณะทำงานจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดู : 96)
ข่าวกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด > >
ค้นหาข่าวภาายในคณะ

ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all Galleries >
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 18    กรกฎาคม   2562