Document
(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เสาวภา ด้วงปาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพื้นที่
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
Tabbed Content
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอบ 2/2563 (ดู : 50)
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข (ดู : 32)
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (YOUNG SMART FARMER) (ดู : 69)
เชิญชมผลงานนักศึกษาจากคณะต่างๆ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 530-190 วิชาปลาสวยงามและการจัดตู้ปลา ภาควิชาวาริชศาสตร์ (ดู : 366)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม และดร.ขวัญตา ขาวมี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (ดู : 521)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตลาดเกษตร ม.อ. และโรงอาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุง 23 ส.ค.62 (ดู : 307)
คณะทรัพยากรธรรรมชาติ ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 (ดู : 552)
ขอแสดงความยินดี กับ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง ได้รับการพิจารณาจาก ม.อ. กับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น (ดู : 709)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เสาวภา ด้วงปาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดู : 760)
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย (ดู : 925)
ขอแสดงความยินดี อาจารย์ - นักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับทุนJapan-Asia Youth Exchange Program in Science จากประเทศญี่ปุ่น (ดู : 1039)
ขอแสดงความยินดีอาจารย์-นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน (ดู : 498)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง (ดู : 738)
รางวัล Best Poster Award โดยทีมนักวิจัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (ดู : 679)
ขอแสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์ หีดฉิม นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 529)
ประกาศรายชื่อผ้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรับนักศึกษายุวเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) (ดู : 447)
ประกาศรายชื่อผ้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) (ดู : 710)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 (ดู : 134)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การขอรับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 164)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนประเภททั่วไป คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 537)
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และโครงการเฟ้นหาคนดี ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 812)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 680)
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุธี ศิริภักดี ได้รับรางวัล “คนดีศรีเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 566)
ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาได้รับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 628)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง (ดู : 1200)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร (ดู : 9334)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558 (ดู : 1304)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More (ดู : 1359)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 1467)
ค้นหาข่าวภาายในคณะ

ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all Galleries >
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    กุมภาพันธ์   2563