(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดี ดร.นฤมล พฤกษา ได้รับรางวัล The Great Supporter ในโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
Tabbed Content
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เสาวภา ด้วงปาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดู : 56)
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย (ดู : 184)
กำหนดการ การจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 (ดู : 499)
ขอแสดงความยินดี อาจารย์ - นักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับทุนJapan-Asia Youth Exchange Program in Science จากประเทศญี่ปุ่น (ดู : 427)
ขอแสดงความยินดีอาจารย์-นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน (ดู : 168)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง (ดู : 443)
รางวัล Best Poster Award โดยทีมนักวิจัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (ดู : 484)
ขอแสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์ หีดฉิม นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 328)
ขอแสดงความยินดี ดร.นฤมล พฤกษา ได้รับรางวัล The Great Supporter ในโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ดู : 450)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (ดู : 582)
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (ดู : 504)
คู่มือการใช้งานเครื่อง Konica Minolta bizhub 423 (ดู : 374)
ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2561 (ดู : 602)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกรุเศรณี และ ปี 2562 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (ดู : 720)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ได้รับการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2561 (ดู : 741)
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ (ดู : 150)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ดู : 905)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา (ดู : 2154)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช (ดู : 120)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล (ดู : 91)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 142)
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และโครงการเฟ้นหาคนดี ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 177)
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ดู : 158)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 371)
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุธี ศิริภักดี ได้รับรางวัล “คนดีศรีเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 299)
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 (ดู : 485)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการการรับนักนักศึกษายุวเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 396)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 749)
ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาได้รับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 385)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง (ดู : 961)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร (ดู : 7835)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558 (ดู : 1043)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More (ดู : 1118)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 1212)
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2561 (ดู : 12)
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ให้การต้อนรับคณะทำงานจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดู : 9)
ค่ายร่วมรวมใจ สานสายใยลูกพระบิดา นำนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำตก เยี่ยมชมฟาร์มสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 15)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์) ชี้แจงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. (ดู : 11)
ม.อ.จับมือกรมประมง พัฒนาวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ดู : 166)
ข่าวกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด > >
ค้นหาข่าวภาายในคณะ

ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all Galleries >
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 14    มิถุนายน   2562