(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า รางวัลนำเสนองานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ระดับดีมาก
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
Tabbed Content
ร่วมต้อนรับ และฟังการบรรยายพิเศษจาก ศ.ดร. สุจินต์ จินายน (ดู : 64)
ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง และ เห็ดหลินจือ รุ่นที่ 4 (ดู : 135)
คู่มือการใช้งานเครื่อง Konica Minolta bizhub 423 (ดู : 55)
ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2561 (ดู : 215)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกรุเศรณี และ ปี 2562 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (ดู : 199)
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ตลาดเกษตร ม.อ.และโรงอาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2561 (ปรับปรุง 24/8/61 เวลา 21.10 น.) (ดู : 256)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ได้รับการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2561 (ดู : 304)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ และผศ.ดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์ (ดู : 270)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ (ดู : 438)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาพื้นที่โซนพิเศษ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 (ดู : 241)
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า รางวัลนำเสนองานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ระดับดีมาก (ดู : 380)
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (ดู : 441)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิโชติ จงรุ่งโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดู : 302)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดู : 418)
Big Cleaning Day คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 284)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช (ดู : 202)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ (ดู : 146)
ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ดู : 74)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา (ดู : 1462)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป และทุนทำงานแลกเปลี่ยน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 (ดู : 194)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 234)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม นักศึกษาคนดีขวัญมะลิ และนักกิจกรรมตัวอย่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 1131)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 1210)
ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม นักศึกษาคนดีขวัญมะลิ และนักกิจกรรมการตัวอย่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 495)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560 (ดู : 644)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง (ดู : 688)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร (ดู : 6803)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558 (ดู : 784)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More (ดู : 875)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 976)
ค้นหาข่าวภาายในคณะ

ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all Galleries >
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    ตุลาคม   2561