Document
(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับคุณวรภัทร ไผ่แก้ว ได้รับรางวัล บุคลากรมหาวิทยาลัยผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์บัญชา สมบูรณ์สุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
ข่าวทั้งหมด >
Tabbed Content
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจรรณ ศิริกุล นักศึกษาปริญญาโท.... (ดู : 64)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง.... (ดู : 54)
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ คว้า 13 รางวัล ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34.... (ดู : 143)
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รมช.กระทรวงพาณิชย์).... (ดู : 90)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช คณบดีท่านแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 83)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู และคณะวิจัย ในรางวัลแห่งความสำเร็จของการวิจัย.... (ดู : 108)
รำลึกวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 155)
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร งานวันมหิดล.... (ดู : 279)
แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลในวันมหิดล ประจำปี 2559.... (ดู : 202)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กแบงกอล .... (ดู : 231)
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. ปี พ.ศ. 25.... (ดู : 133)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นอกสถานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ตรัง กระบี่ ภูเก็.... (ดู : 291)
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์บัญชา สมบูรณ์สุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจ.... (ดู : 383)
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น.... (ดู : 341)
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 .... (ดู : 1354)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์.... (ดู : 335)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ.... (ดู : 348)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ .... (ดู : 253)
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.... (ดู : 365)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วย.... (ดู : 394)
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2558.... (ดู : 364)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี และผู้ร่วมประดิษฐ์.... (ดู : 358)
น้ำหมักชีวภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในโครงการพัฒนางานประเภทนวัตกรรม.... (ดู : 291)
ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2558.... (ดู : 414)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่ว.... (ดู : 508)
เวทีการนําเสนอโครงการพัฒนางาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ .... (ดู : 298)
ตลาดเกษตร ม.อ.กับรางวัล ตลาดนัด น่าซื้อปี 2558.... (ดู : 422)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดฝ่ายวิจั.... (ดู : 191)
ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 .... (ดู : 226)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จำ.... (ดู : 441)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา (26 ก.ย.57 เปิดรับ.... (ดู : 1531)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา .... (ดู : 520)
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททั่วไป และทุนทำงานแลกเปลี่ยน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีกา.... (ดู : 292)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... (ดู : 41)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... (ดู : 281)
ลงทะเบียนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559.... (ดู : 97)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... (ดู : 77)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร.... (ดู : 4461)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558.... (ดู : 284)
การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรักเกษตร .... (ดู : 925)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... (ดู : 356)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 482)
ข่าวอื่น ๆ
Public Relations


View all galleries >
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 21    กุมภาพันธ์   2560