Document
(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช คณบดีท่านแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู และคณะวิจัย ในรางวัลแห่งความสำเร็จของการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับคุณวรภัทร ไผ่แก้ว ได้รับรางวัล บุคลากรมหาวิทยาลัยผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น
ข่าวทั้งหมด >
Tabbed Content
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2.... (ดู : 64)
ขอเชิญท่านผู้ปกครองส่งน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเกษตรกรตัวน้อยครั้งที่ 3 .... (ดู : 107)
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจรรณ ศิริกุล นักศึกษาปริญญาโท.... (ดู : 117)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง.... (ดู : 89)
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ คว้า 13 รางวัล ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34.... (ดู : 185)
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รมช.กระทรวงพาณิชย์).... (ดู : 113)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช คณบดีท่านแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 138)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู และคณะวิจัย ในรางวัลแห่งความสำเร็จของการวิจัย.... (ดู : 173)
รำลึกวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 174)
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร งานวันมหิดล.... (ดู : 300)
แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลในวันมหิดล ประจำปี 2559.... (ดู : 238)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กแบงกอล .... (ดู : 251)
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. ปี พ.ศ. 25.... (ดู : 151)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นอกสถานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ตรัง กระบี่ ภูเก็.... (ดู : 309)
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์บัญชา สมบูรณ์สุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจ.... (ดู : 405)
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น.... (ดู : 362)
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 .... (ดู : 1406)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์.... (ดู : 355)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ.... (ดู : 378)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ .... (ดู : 267)
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.... (ดู : 393)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วย.... (ดู : 414)
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2558.... (ดู : 387)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี และผู้ร่วมประดิษฐ์.... (ดู : 375)
น้ำหมักชีวภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในโครงการพัฒนางานประเภทนวัตกรรม.... (ดู : 305)
ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2558.... (ดู : 435)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่ว.... (ดู : 523)
เวทีการนําเสนอโครงการพัฒนางาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ .... (ดู : 315)
ตลาดเกษตร ม.อ.กับรางวัล ตลาดนัด น่าซื้อปี 2558.... (ดู : 439)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกลุ่มงานจัดการ.... (ดู : 61)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดฝ่ายวิจั.... (ดู : 453)
ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 .... (ดู : 278)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จำ.... (ดู : 498)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา (26 ก.ย.57 เปิดรับ.... (ดู : 1564)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา .... (ดู : 546)
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560.... (ดู : 335)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... (ดู : 195)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... (ดู : 431)
ลงทะเบียนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559.... (ดู : 121)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... (ดู : 115)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร.... (ดู : 4535)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558.... (ดู : 308)
การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรักเกษตร .... (ดู : 963)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... (ดู : 386)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 512)
ค้นหา
ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all galleries >
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 27    มีนาคม   2560