Document
(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช คณบดีท่านแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู และคณะวิจัย ในรางวัลแห่งความสำเร็จของการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับคุณวรภัทร ไผ่แก้ว ได้รับรางวัล บุคลากรมหาวิทยาลัยผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น
ข่าวทั้งหมด >
Tabbed Content
งานประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 4.... (ดู : 11)
จองพื้นที่จำหน่ายสินค้า งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560.... (ดู : 19)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2.... (ดู : 104)
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจรรณ ศิริกุล นักศึกษาปริญญาโท.... (ดู : 132)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง.... (ดู : 105)
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ คว้า 13 รางวัล ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34.... (ดู : 209)
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รมช.กระทรวงพาณิชย์).... (ดู : 125)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช คณบดีท่านแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 173)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู และคณะวิจัย ในรางวัลแห่งความสำเร็จของการวิจัย.... (ดู : 202)
รำลึกวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 186)
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร งานวันมหิดล.... (ดู : 311)
แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลในวันมหิดล ประจำปี 2559.... (ดู : 258)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กแบงกอล .... (ดู : 259)
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. ปี พ.ศ. 25.... (ดู : 157)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นอกสถานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ตรัง กระบี่ ภูเก็.... (ดู : 322)
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์บัญชา สมบูรณ์สุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจ.... (ดู : 413)
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น.... (ดู : 370)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์.... (ดู : 366)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ.... (ดู : 393)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ .... (ดู : 277)
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.... (ดู : 406)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วย.... (ดู : 423)
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2558.... (ดู : 394)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี และผู้ร่วมประดิษฐ์.... (ดู : 388)
น้ำหมักชีวภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในโครงการพัฒนางานประเภทนวัตกรรม.... (ดู : 315)
ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2558.... (ดู : 445)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่ว.... (ดู : 532)
เวทีการนําเสนอโครงการพัฒนางาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ .... (ดู : 323)
ตลาดเกษตร ม.อ.กับรางวัล ตลาดนัด น่าซื้อปี 2558.... (ดู : 449)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มงานจัดการผลประโย.... (ดู : 4)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มงานจัดการผลประ.... (ดู : 4)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวชิ.... (ดู : 28)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดฝ่ายวิจัยและบริการ.... (ดู : 28)
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน จากเดิม 2 อัตรา แก้ไข.... (ดู : 11)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน 2 อัตรา.... (ดู : 16)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และ.... (ดู : 30)
ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 .... (ดู : 300)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จำ.... (ดู : 530)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา (26 ก.ย.57 เปิดรับ.... (ดู : 1594)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา .... (ดู : 561)
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560.... (ดู : 490)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... (ดู : 226)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... (ดู : 520)
ลงทะเบียนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559.... (ดู : 140)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... (ดู : 141)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร.... (ดู : 4579)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558.... (ดู : 321)
การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรักเกษตร .... (ดู : 982)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... (ดู : 405)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 531)
ค้นหา
ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all galleries >
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 28    เมษายน   2560