Document
(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ตัวอย่าง ด้านบริการวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับดร.กราญ์จนา ถาอินชุม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559
ข่าวทั้งหมด >
Tabbed Content
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรา.... (ดู : 20)
Big Cleaning Day คณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 16)
ความร่วมมือทางวิชาการ ศอบต.และ คณะทรัพย์ ม.อ.... (ดู : 63)
หอการค้าภาคใต้เยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่.... (ดู : 50)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์.... (ดู : 57)
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาสากล ในงานประเพณี 4 จอบแ.... (ดู : 33)
รางวัลคนดีศรีเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... (ดู : 46)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มาศึกษาดูงานแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx).... (ดู : 49)
เชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง และเห็ดหลินจือ.... (ดู : 160)
สัมมนา เรื่อง ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในยุคไทยแลนด์ 4.0.... (ดู : 146)
นักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับการการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Gold Pri.... (ดู : 187)
พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560.... (ดู : 135)
เชิญอบรมการใช้โปรแกรมการผสมอาหารให้กับสัตว์เคี้ยวเอื้อง.... (ดู : 181)
Class to Market จากห้องเรียน สู่ตลาด ...เรียนรู้ ปฏิบัติจริง ขายได้.... (ดู : 123)
ส่งมอบแพะพระราชทาน.... (ดู : 235)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ดู : 710)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา (ดู : 633)
ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 694)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 850)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา (3 ธ.ค.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี) (ดู : 794)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561.... (ดู : 247)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน.... (ดู : 303)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560.... (ดู : 217)
อบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะฯ วิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษา 2/2560.... (ดู : 62)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... (ดู : 482)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... (ดู : 1000)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... (ดู : 408)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร.... (ดู : 5477)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558.... (ดู : 501)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... (ดู : 635)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 732)
ค้นหาข่าวภาายในคณะ

ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all galleries >
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    กุมภาพันธ์   2561